Жижара

Жижара

ХIусайннул душ Гъазиева Султан-ПатIимат

Мадарасса хIаллай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 71 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Карашрал шяраватусса Къала-ХIусайннул душ Гъазиева Султан-ПатIимат (Таня).
Султан-ПатIимат бувну бур 1951-кусса шинал Карашрал шяраву. Цал буттал шяраву, яла МахIачкъалалив дуклай школа къуртал бувну мукьах зий бивкIун бур личIи-личIисса давурттай: МахIачкъалаллал янна дуруххайсса артельданий, Приборостроительный завод­рай, «Тарки-Тау» ттучандалий. Гьарца кIанттайгу ванил кьадиртун дур цилла бусравсса ва хIалимсса цIа. ХIалалгу бувну бур так хIурмат ва барчаллагь.

Ва бия гьарцаннащал хIал бавкьусса, дакI-аьмал уздан­сса, ххуй-хъиншиврул бутIа ххишаланугу буллусса хъамитайпа, иминсса инсан.
Султан-ПатIимат аьпалу­хьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ласнахь Ссапардухь, мукьагу арснахь ва душнихь, уссур-ссуннахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цил бунагьир­ттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав!

Карашрал жямат


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Ислам МахIаммадовлухь, ванал ппу
Дибир
чIун дакъасса бивкIулул жуятува батIул аврийн бувну.
Цал рухI хъинний дишиннав! Алжаннул ххари аннав! Цан къабуллумур оьрмулул бутIагу махъ ливчIминнан булуннав!
Лакрал театрданул коллектив


ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру Аят Рамазановащал ванил ппу
Оьмар
ахиратрал шаврийн бувну.
Бусса оьрму диндалул ххуллий бувтсса, илданул бивкIу-буккур­дай кьулгьу-кьуран ккалай гьан бувсса чувнал барачат махъ ливчIун лякъиннав!
Цал гьав нурданул дуцIиннав! Алжаннаву лякъиннав!
Лакрал театрданул коллектив


 

Читайте также: