23.09.2022

Архив по дням: 23 сентября, 2022

Жагьилтурал форумрай

Муслим Телякавов хьунаавкьунни «Каспий-2022 форумрал гьурттучитуращал. Дунияллул халкьуннал дянивсса «Каспий-2022» жагьилтурал форумрай ккаккан дунни...

Ниттирссу щар булун

Ттул дурусну ца шин хьуна, Дагъусттаннал шяраваллил институтгу къуртал бувну, агрономнал касму лархьхьуну, ттула...