Жижара

Жижара

Аьлил арс НякIучиев Аьбдулкьадир
Оьрмулул 81 шинаву, захI­матсса къашайшивруща ххассал къавхьуну, жуятува личIи хьунни Да­гъусттаннал лайкь хьусса учитель, Аьрасатнал Чичултрал союзрал член, ххаллилсса лас, ппу, ттатта, хIакьсса дус, ЧукIуннал шяраватусса НякIучиев Аьбдулкьадир Аьлил арс.

Ва ия хIал бавкьусса, мур­ччая пиш тачIав чан къабай­сса, цува географиялул учитель унугу, гьар чулинай итххявхсса инсан.
Ванал захIматрал ххуллу байбивхьуну бия Избербашрай, школалий учительну, директорну, яла – МахIачкъалаллал 36-мур школалий дарс дихьлай, муния махъ – Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул зузалану. 2014-ку шиная шийнай тIурча, арулла шинал мутталий зий уссия цIуну сакин бувсса Дагъусттаннал Поэзиялул театрдануву. Вай шиннардий ялун ливчуна ванал шаэрнал гьунаргу. Итабавкьуна шеърирдал шанма жуж.

Ххирая Аьбдулкьадирдун буттал шяравалу, лакку маз, Лакку билаят. Буслан икIайва, бутта Аьли Хъун дяъвилия зана къавхьуну ливчIсса ниттил ца акъа акъу, нину БатIи ахиратрал хьуну махъ, цала къайгъулий, буттал кIанугу кьабивтун, шагьрулийн изан багьуна тIий.
Аьбдулкьадир оьрму ххирасса, цува авцIусса кIану чIюлу буллалисса инсан ия. Аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав!
Арснахь Аьлихь, душнихь БатIихь, кулпатрахь Розахь, махъсса мачча-гъаннахь кьур­чIишиву кIидачIлай буру. Аьбдулкьадирдул дунияллий кьариртсса ларайсса цIагу, буттал кIанттухсса ччавугу махъа нанисса никирттал хIурматрай личIантIиссар!

Поэзиялул театрданул коллективрал цIанияту Супиян Оьмаров


ДакIнихтунусса кьурчIишиву кIидачIлай , жижара буллай буру Оьмарова БатIихь, ванил ххирасса ппу
Аьлил арс НякIучиев Аьбдулкьадир
дунияллия лагаврийн бувну. Зухьхьунна цIуллушиву дулуннав, оьрмурдай барачат бишиннав, кьурчIишиву лагь дансса ххаришиву ялун дияннав. Аьбдулкьадирдул рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари аннав!
М. Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фонд


ХIусманнул арс ХIусманов Паша
Сентябрь зурул дайдихьулий лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса захIматрал ветеран, ХIусманнул арс ХIусманов Паша.
Увссар ва 1933 шинал. Ванан 13 шин хьусса чIумал ппу дунияллия лавгссар. Пашанангу кулпатрал маэшатралсса бан хIухчушиву дуллан багьссар. Шанна шин дурссар Германиянаву аьралий бурж биттур буллай. Дагъусттаннал шяраваллил хозяйстволул техникумгу къуртал бувну, буттал шяравун зана хьуссар. Ванал щалва оьрмугу лавгссар Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса колхозраву зий. Махъсса шиннардий удаманну икIайссия, ванал сурат райондалул ризкьичитурал ХIурматрал улттуя хIура къархьуссар. Ванан дуллусса наградарттавух дур кIира орденгу: «ХIурматрал Лишан» ва ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил. ХIакьсса захIматчи ушивруцIун, Паша уссия шяраваллил жяматрал оьрмулул иширттавух чялишну хIала уххайсса, зунтталчунал тIул-тIабиаьт дуруччай­сса, вава даражалий оьрчIругу лайкьну тарбия бувсса, ичIува бухху-буккугу, хъамалгу ххира­сса, дусталгу чIявусса, гьарнащал хIал бавкьусса хIалимсса инсан. Пашанал кулпат Ххадижатлущал, ххуйсса тарбиягу дуллуну, чивун буккан бувссар кIия арс ва мукьва душ.
Паша аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал кулпатрахь Ххадижатлухь, арсурваврахь, душваврахь, щалвагу наслулухь.
Пашанал рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари аннав!
1-мур ЦIувкIуллал жямат


Вай гьантрай, оьрмулулгу къаувччунува, дунияллия лавгунни Ккурккуллал шяравасса
Пяталихъал МахIаммадлул арс
Вадим Аьбдуллаев.
Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ни­ттихь, ссихь, оьрчIахь, махъсса гъан-маччанахь.
Бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав.
Ванан къабуллусса оьрму махъминнан булуннав.
Ккурккуллал жямат

Читайте также: