Аьрасатнал Президентнал Лаизаву

Аьрасатнал Президентнал Лаизаву

Сентябрьданул 21-нний Аьрасатнал Президент Владимир Путин Лаивзунни билаятрал агьалинайн Донбассрайсса тагьарданул ва, 2014 шинал Украиннал неонацистътурал власть кани­хьхьун ларсун, тикку дирхьусса низамраща тархъан баврин хасъсса дяъвилул операциялул хIакъираву.

Ихтилат бур Аьрасатнал суверенитетгу, мюхчаншивугу, территориялул цашивугу дуруччин аьркинсса шаттирдая, Донецкаллал, Луганскаллал Халкьуннал Республикарттай ва тархъан бувсса Херсоннал ва Запорожуллал улкрай талатисса жула ватанлувтурал хIарачатирттацIун кабакьин багьлай бушиврия, баргълагавал билаятирттал агрессивсса политикалия. Баргълагавал билаятирттал мурад бур жула билаят заэв баву, парчари баву ва, ахирданийгу, бухлаган баву.

Миннал тIайланма тIий бур 1991 шинал бювхъуссар буцари бан Совет Союзрал билаят, утти буцари банну Аьрасатгу тIий. Миннал мукунсса мурадру бур ччянияцIава.
Мунийн бувну кьамул бувссар Аьрасатнал Федерациялий чан-кьанну мобилизация баврил хIакъиравусса хIукму.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: