Шанма гьантлий бигьалаглантIиссару

Шанма гьантлий бигьалаглантIиссару

Республикалул хъуниминнал Кьурбан-байрандалул хIурматран Дагъусттаннай 3 кьинисса бигьалаглантIишиву баян бунни: 9-нний, 10-нний ва 11-нний

ХIукуматрал хъунама Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул указрайну ккаккан бунни байрандалул кьини, ххуллункьинилийн тIайла дарцIуну тIий, ялун нанисса итникьинигу бигьалаглантIишиву.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: