ДакIнил чани

ДакIнил чани

Цал ттула хъунмур ссил цIуцIаву багьана хьуну, яла ттуламур къюкIлил азаргу ялун дирну махъ, АхIмад ЩайховичлучIансса ттул бухху-букку гьарза хьуна. Яла, гьантта-чIун наниссаксса, жул кIулшиву дакIурдил гъаншиврийн кIура даруна.

ХIакьинусса кьинигу хьхьичI авцIуна ур цува зузисса азарханалийсса хъун бакъасса кабинетраву, нузайн лажинну, кIяласса хялатраву щяивкIсса АхIмад. Ганал цувалусса чIун дурарагу къадикIайва. ГаначIан къюкIлил азардал инжит хьуминнал нех дирхьуну дикIайва учирчангу, на къааьйкьинссара. Цува цуксса увххун унугу, ялун увхма ненттабакI тIивтIуну кьамул айва. Ганал мурччая тачIав хIалимсса пиш къалагайва. Га ия Аллагьнал мяйжаннугусса вахIицIуцIавурттал бувгьуминнал къювурду хьхьара дуллан аьрщарайн ликкан увсса. Ганал хIакиншиврул даражалия бусласисса, медицина ахттар дуллалисса пикрирду цачIун барчан, Лев Толстойлул «Дяъви ва дакьаву» тIисса луттираяргума бугьарасса лу хьунссия. Мукунсса лу чичаврихунгу дахчилай дия цала дурмуния цIа дуллан къа­ччишиву, ххаллилшиву дакъа­сса ушиву. На мунийн мукIру хьуссара мунал дустурал, Аьрасатнал медициналул цIанихсса аьлим­турал муная кумур, чивчумур цачIун буллалисса «Светлая личность» тIисса хъун ба­къасса лу нава дунияллийн буккан буллалийни.
Цала зумуну хIалимсса пишгу куну, паракьатсса чIуний куна: «На ура хIакин. Ттул бурж къашайшалт хъин бавур. Ва дур ттул сянат, цурдагу ттунна ччи­сса. Вин кIуллив нава хъин уллалисса къашайшала ттучIатува, кьянкьану шаттирдугу ласлай, тяхъану цала шавай нанийни на цуксса ххари шайссарив? Муна мури ттул даврил, на дуллалимур дузрайн дуккаврил ахир».
Вана укунсса ия ЧIурттащиял Щайхлул арс АхIмад. Ия учин дакIгума диллай дакъар. Гъили бургъилух микIирал чявхъа бивчуну, лухччай ххярхмуний щавурду дайсса кунна, оьттун лицIлацIисса щавурду дунни дакIурдиву лакрал миллатрал язисса арс Щайххъал АхIмадлул хар-хавар бакъа­сса бивкIулул. Аьпа баннав цал, сагъни бургъил нурданул чанна лахъан дурну диркIсса цалла дакI кунна, ахиратрал минагу мура нурданул дурцIунна дикIаннав. Му нурданул чани сагъминнал дакIурдиву абадул абадлий къалещантIишиврийн нагу мукIруну уссара.

Зунттал лирцIу неххал
хъюрухъру кунма,
Жюржу тIий гьантIиссар
шиннугу ккуруй,
ЛичIантIиссар абад,
бургъил нур кунна,
Инсаннал аькьлулул
загьир хьун дурмур!

Мирза Давыдов

Читайте также: