Минздраврал хIукму бунни вакцина бансса кIанттурду гьарза бан

Минздраврал хIукму бунни вакцина бансса кIанттурду гьарза бан

Дагъусттаннал Минздраврал хIукму бунни вакцина бан бю­хъайсса кIанттурду гьарза бан республикалий. Поликлиникарттай бакъасса, утти прививка дан бюхъантIиссар вузирдаву ва цайми-цайми идарарттаву тIивтIусса кIанттурдайгу. ХIакьинусса кьини республикалий вакцина байсса кIану бур 86 поликлиникалий ва 56 медициналийн къабагьайсса кIанай. Вакцина баншиврул, инсаннал канихь бикIан аьркинну бур паспортрал копия ва СНИЛС.

Шикку кIицI лаганну республикалий коронавирусрацIун дархIусса тагьар къаххуйсса душиву. Масалдаран, июльданул 14-нния 15-ннин республикалул стационардай уттуишин увну ур коронавирусрал къашавай­сса 445 инсан. Ва оьсса азарданул оьрмулуцIа увну ур 5 инсан. 1800 инсан тIурча, хъин хъанай усса ур цала-цала шава, аьркинсса уквасса дарурттугу итабавкьуну.
Дагъусттаннал Минздраврал хIукму бунни буссаннул ялун, ттигу хIадур буван къашайшалт уттубишин бансса тахру. ХIакьинусса кьини личIи-личIисса азарханардай хIадур бувну бур 5412 тах, миннува 4662 тахлий къашайшалт уттубивхьуну бур.

Коронавирусрал азардания буруччинсса чаран хIакьинусса кьини бур так вакцина. Прививка къадурнура лархъсса азарданул хъунмасса зарал биян байсса бур инсаннал цIуллу-сагъшиврийн. Азарханалия увккун махъгу, инсан цайна цува учIаннингу хъунмасса хIал шай­сса бур. Мунияту пандемиялул мугьали бацIан бансса ца ххуллу-хха хъанай бур вакцина баву. Бюхъаймур бувара зулва зува буруччин, цанчирча азардануцIун дархIусса тагьар, ваниярдагу оьлукъирча дакъа, цалсса къулай хьуншиврийнсса умуд чансса бур хасъсса пишакартурал.

Читайте также: