Дагъусттаннал Конституциялул Кьини

Дагъусттаннал Конституциялул Кьини

Конституция кьамул даву – ихтиярдал паччахIлугърай демократия дишаврил ххуллий ца агьамсса иширан ккаллиссар. Мунияту чIявуми билаятирттай му кьини байран кунна кIицI лагайссар. Дагъусттаннай гьашину ДАССР-данул 100 шин шавугу хIисавравун лавсун, жунна ва кьини кIилийнусса байран хъанахъиссар.

Дагъусттаннай Конституция кьамул дурну дур 1996-ку шинал июльданул 26-нний. Байрандалул агьамшиву хъанай дур Закон кьамул даву билаятирттангу, республикалунгу къабигьа­сса чIумал. Му кьамул даврийну бювхъуссар Дагъусттаннай дуруччин дакьаву, паракьатшиву, цашиву.

Мунийн бувну, Да­гъусттаннал Конституциялул Кьини байран хIисаврай гьартану кIицI лагайссар.
ЦIусса Конституция кьамул давривух гьуртту хьуну дур Дагъусттаннал ХIукумат ва Верховный Советрал Конституциялул Комиссия, мукунма аьлимтал, правоведтал ва юристътал.

Билаятрал ва республикалул жяматрал ва политикалул аралуву хьусса дахханашивурттайну, 2003 шинал июльданул 10-нний Конституциялуву дурну дур цаппара дахханашивуртту ва кьамул дурну дур цIусса Конституция. Амма инсантурал гьар шинах ДР-лул Конституциялул Кьини кIицI лагай июльданул 26-нний, му кьини кIицI даву аьдат­равун дагьну дуну тIий.

Читайте также: