Къиримналгу ккаккан бунни Виричунал оьрмулиясса спектакль

Къиримналгу ккаккан бунни Виричунал оьрмулиясса спектакль

Къирим-татарнал паччахI­лугърал театрданул апрель зурул 23-нний ккаккан бувну бур Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннун 100 шин шаврин хас бувсса спектакль. Мунин цIагу дур «АхIмад-Хан Султан – ссавруннал султан» тIисса. Ва ишираяту чивчуну бур Къиримнал Культуралул министерствалул. Сценарий чивчуну бур Эдип Эмир тIисса тайннал драматургнал.

Лакрал паччахIлугърал театр буссия АхIмад-Хан Султаннуясса спектакль Къиримнаву ккаккан буван гьан хIадур хъанай. Баласса коронавирус сававну, къалавгнува ливчIссия, ттун кIулссаксса. Жулвамур театр тихун лавгун, тайнналмунийн жучIанма оьвкуну, культуралийхчIин, гьамин, дусшиврийсса арарду хъиннура цIакь дуван хьунссия Виричу мяйжаннугу хъунгу, тарбиягу увсса миллатрал агьулданущал.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: