Субботникрай гьуртту хьуру жу жувагу

Ларгсса ххуллункьини республикалул шагьрурдай ва щархъаву хьунни хъуннасса субботник. Ва сакин дурну дия тIабиаьт дуруччаврин хасну щала Аьрасатнал акциялул лагрулий. МарцIшиву дуллалисса давуртту най дия шагьрурдал кучардайгу, хьхьирил ва неххардил зумардайгу, щархъал лагма-ялттугу. Щуруй бия волонтертал, личIи-личIисса арардал пишакартал, партиярттал вакилтал ва жяматийсса ишккаккулт.

Субботникравух гьуртту хьуну, цивппа зузисса идаралул хIаятравусса бордюрду хIулувхIуну, тIутIив дургьусса марсрал, мурхьирдал лагма бивххун, цIинцIацIа марцI бувну, ххуйсса давуртту дурунни республикалул СМИ-лул зузалтралгу. Циняв редакциярттал зузалтрайн тапшур бувну бия биттур бан ккаккан бувсса цанма-цанмасса буржру.

– Инт дучIаврищал цIусса оьрму чантI учайссар чайхха. ЦIушиндаран кунна, жува ялапар хъанахъийни ва зузийни марцIшиву давриву ва аьмсса давривух циняв, цачIун хьуну, гьуртту шавривугу жула ца ххуйшиву чIалай дур. Инсаннал бурж бур тIабиаьт дуруччинсса ва му марцIну ядансса. Муниятуру ва ххуйсса давривух, щак-щук къаувкуну, танмалгу къавхьуну, гъирарай гьурттусса, – увкунни субботникрайн увкIсса ДР-лул информациялул ва печатьрал министр Оьмарусман ХIажиевлулгу.
Экологиялул акция нан­тIиссар ва барз къуртал хьуннингу, бигьалагай гьантрая махъсса майрал гихуннайсса ххуллункьинирдайгу.

Читайте также: