Байбихьлахьиссар Аьпалул вахта

Байбихьлахьиссар Аьпалул вахта

Гьарица шинах, Ххувшаврил байран гъан хъанахъисса чIумал, щалагу билаятрай кунма, жула республикалийгу байбишай Аьпалул вахта. Аьдатравун багьсса куццуй, Вахталул дайдихьу дай ТОКС-рал кьюкьравуминнал.

Апрель зурул 22-нний, ссят 9.00 хьусса чIумал, ТОКС-рал слетрай гьуртту хъанахъими бавтIссар Лениннул цIанийсса комсомолданул паркраву. Ши­кку гьуртту хьунтIиссар кадетътал, мукунма «РДШ», «ЮНАРМИЯ», «Волонтеры Победы», «Волонтеры – медики» тIисса оьрчIал ва жагьилтурал жяматийсса организациярдал вакилтал, ДР-лул Жагьилтурал министерствалул жяматийсса волонтертал.
Митинграл лагрулий Аьраличунал гьайкалдануцI ва Вир­ттаврал аллеялий дирхьу­ссар тIутIив. Аьпалухьхьун лавгминнал савлугъран шамийла битан­тIиссар гьаваллавун.
Ссят 12.00 митинграл гьурттучитал, ТОКСовцы хьхьичIну, лавгунни Лениннул комсомолданул цIанийсса паркрава, М. ХIажиевлул кIичIиравух, Аьралитурал хIатталлив бияннин. Ши­кку вайннал тIутIив дирхьунни Буттал кIанттул цIанийсса Хунмасса дяъвилий ливтIусса саллатIнал гьаттардий, мукунна ТОКС-рал командиртал Николай Подорожныйл ва Оьмар Муртазялиевлул гьаттардий. Вайннал аьпалун баян бувунни мунутIрайсса пахъ багьаву.
«Аьрасат – ттул тарихри» музейраву хьунни ТОКС-рал кьюкьрал цала дурмуния бусласисса конференция.
ТОКС-рал суккушинна хьхьи­чIуннай дан хъунмасса захIмат бивхьусса каялувчитуран ва активистуран ва кьинилуцIун дархIуну дуккан дурсса «50 лет ТОКСу» юбилейрал медаллугу, ДР-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул чулухасса ХIурматрал грамотарттугу дулунтIиссар. Апрель зурул 23-нний Къумукьнал театрданул залданува телевидениялий ккаккан дуллантIиссар ларгсса шинал токсовцынал дурсса давурттава яла ккалли дан бучIими.
Шадлугърал мероприятие дайдишин хьхьичI хьунтIиссар телевизионный трансляциялул репетиция. Репетициялий гьуртту къахъанахъисса оьрчIру гьантIиссар экскурсиялий МахIачкъалаллал 106-мур бригадалул аьрали частьравун. Митинграйн ва телевизионный трансляциялийн оьвчинтIиссар афганцынайн ва 1999-ку шинал­сса дяъвилул иширттал гьурттучитурайн, министерстварттал ва ведомстварттал вакилтурайн.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: