Пюрунт цIан бувсса машинартту ялун личин буллай бур

Апрель зурул 19-нния байбивхьуну 28-ннийн бияннин, Госавтоинспекциялул управлениялул дуллай бур пюрунт цIан бувсса машинарттай заназисса ишру ялун личин баву мурадрайсса профилактикалул даву.

Закондалул тIалавшиннарайн бувну, машинарттал хьхьичIсса пюрунт 70% чансса чани буллалисса бикIан къабучIиссар.
Амма чIявуми шупIирттал, тIалавшиннарах къулагъас къадурну, цIан бувсса пюрунтращалсса машинарттай занай бур. Миннал инсантурал оьрмулун ва цIуллу-сагъшиврун нигьачIаву дусса тагьар хIасул дуллай бур.
КIицI ларгсса тIалавшинна къадурурччусса инсаннай дихьлахьиссар 500 къурушрал аьчIа.
Агана шупIирнал га цIана букьан къабарча пюрунтрайх бавкьусса пленка, муная тIалавшинна дуллали­сса документ щаллу байссар. Му чIумалгу шупIирнал цаяра­сса тIалавшинна щаллу къадарча, му кьянкьасса статьялийн бувну (полициялул зузалал тIалавшинна щаллу къадаву) жавабрайн уцайссар.
Дишайссар 500 къурушрая 1000-ннийн дирсса аьчIа ягу дуснакь айссар 15 гьантлийсса.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: