Ххирассару, дакIний буссару

Ххирассару, дакIний буссару

Цила инсаншиврийну, чумартшиврийну, уздансса тIул-тIабиаьтрайну жяматран бусрав хьусса, миллатрал язисса душ Мариян Чибиевна Илиясова жуятува личIи хьуну шанна шин ларгунни.


Цила сипталий сакин бувсса «Дараччи» фондрай 18 шинал лажиндарай каялувшиву дуллай, даврил уртакьтуращал Марияннул кумаг бувссар чIявусса ахIвал кIюласса, захIматсса тагьарданувун багьсса инсантуран. Лалавсъссар циминналагу буруккин. Мариян кунмасса инсантураяр учайсса ккашилнал лякьагу, мякьнал кьакьаригу кIулсса куну.
Мукунсса бивкIун тIийри утти­гу ванил цIа инсантурал зумату къадукьлакьисса, бусраврай дакIнийн бутлатисса. Алжаннул багъирдаву кюру бувну лякъиннав ина, жун ххирасса Мариян Чибиевнай.

Ноябрь зурул 2-нний оьрмулул 80 шин хьунтIиссия «Дараччи» клубрал гьану бивзния шинмай клубрал давриву чялишну гьуртту хъанай бивкIсса, жунма цинявннан ххирасса Сияли ХIажиевнан.

ЦукунчIав ччай бакъар вания ларгсса чIумуй гъалгъа тIун. ХIайп, къаливчIунни Сияли ХIажиевна ва оьрмулувун бияннин. Гьашину 7 шин хьуну дур ва жущала бакъа. Цинявппагу «Дараччи» клубрал члентал кунма, вагу бия дазу-зума дакъа цила миллат ххирасса, миллатрал бучIантIимуний дакI цIуцIисса инсан. Сияли бия инсаннаву ххуймур чIалачIисса, хъинмур хьхьичIун ласласисса, аьмал-хIал бавкьусса хъамитайпа.

Зувиллихъайсса шиннардий Дагъусттаннал университетраву дарс дихьлай, Сияли ХIажиевнал кумаг бувссар цимиягу студентнан. ХIакьинусса кьинигу ми бикIай хIурматрай дакIнийн дутлай цала преподавательнал цIа.

Сияли ХIажиевнал чанна­сса симан жун мудангу дакIний дикIантIиссар.

Читайте также: