Муслим Даххаев ттигу кIива зуруй дуснакьрай итан хIукму бунни

Муслим Даххаев ттигу кIива зуруй дуснакьрай итан хIукму бунни

МахIачкъалаллал Советский райондалул судрал бусласимунийн бувну, Дагъусттаннал УФСИН-лул хъунаману ивкIсса Муслим Даххаев кIива зуруйсса ттигу дуснакьраву ивтун ур.


Судрал бусласимунийн бувну, 2014-2017-ку шиннардий Муслим Даххаевлул закондалул ххуттава увккун, дуснакьравусса ряха инсан зузи увну ивкIун ур цала къатри дуллалисса чIумал.
Вайннал ялув бацIан цала къуллугърал буржирдая мурахас увну ур кIия зузалагу.

Вай иширттал хIакъираву тахсир хьума жавабрайн уцин­сса тIалавшинна дурну дур МахIачкъалаллал Советский райондалул судрая силистталул органнал. Судрал ва кIива зуруйсса, январь зурул 12-ннийн бияннин, дуснакьрай итансса хIукму бувну бур.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: