Муфти хьунаавкьунни азан учаврил конкурсрай ххув хьуманащал

Муфти хьунаавкьунни азан учаврил конкурсрай ххув хьуманащал

Ларгсса итникьини, ноябрьданул 16-нний, Дагъусттаннал муфти, щайх АхIмад- хIажи хьунаавкьунни республикалул азан учаврил II-мур конкурсрай ххув хьусса МухIаммад- Наби Буттаевлущал. Ва хьунабакьаврий гьуртту хьунни муфтинал хъиривчу МухIаммад Майранов ва Лакрал ва Ккуллал районнал Имамтурал советрал хъунама Шамил БахIандаьлиевгу.

МухIаммад-Набинал ххувшаву барчагу дуван, лайкьсса тарбиялухлу барчаллагьгу учин оьвкуну бия ванал ниттийн ва бу­ттайнгу.

Бусанну МухIаммад-Наби Ххутиятусса ушиву, Ма­хIачкъалалив увсса ва хъуна хьусса ушиву. Ва дуклай ур ИстIамуллал хIапизтурал школалий. Уттигъанну Ма­хIачкъалалив хьусса республикалул азан магьирну учаврил конкурсрай ванал цалчинмур кIану бувгьуссар. Ва конкурсрай 120 инсан гьуртту хьуссар. МухIаммад-Набинащалсса ихтилат бикIантIиссар «Илчилул» хъиривмур номерданий.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: