Хорданул фестиваль хьунни

Вай гьантрай МахIач­къа­лалив дистанцион жура­лий хьунни щалагу Аьрасатнал хорданул фестивальданул Округралмур ятIап.


Муний гьуртту хьунни Ух­ссавнил Ккавкказуллал Федерал округрал республикар­ттаясса коллективру. Дагъус­ттан ва фестивальданий кка­ккан бу­нни Буйнакскаллал райондалиясса цачIундур хорданул, Лаващиял райондалиясса «Лаващи» цачIундур хорданул, МахIачкъала шагьрулул Культуралул управлениялул ОьрчIал филармониялул цачIундур хорданул ва Культуралул ва искусст­валул Б. Мурадовал цIанийсса колледжрал ансамбльданул.

Видеоматериаллайну гьурттучитурал гьунардан кьиматру бишлай бия маданиятрал минахуртал, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул пишакартал.
Жюрилул кьиматирттайн бувну, 1-мур даражалул лауреатътурал цIардан лайкь хьунни МахIачкъала шагьрулул Культуралул управлениялул ОьрчIал филармониялул цачIундур хор ва Лаващиял райондалиясса «Лаващи» цачIундур хор.

Округралмул ятIапрай ххув хьуми гьуртту хьунтIиссар Москавлив хьунтIисса фестивальданул финалданий.
Фестиваль сакин дурссар щалагу Аьрасатнал хорданул обществалул, АьФ-лул ва ДР-лул Культуралул министерстварттал, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул, щалагу Аьрасатнал хорданул обществалул Дагъусттаннал отделениялул.

Читайте также: