Хъунбуттаевлущалсса дусшиву – му хъунмасса бахттир

Лакку кIанттайгу, мунил кьатIувгу цал цIа чIявуссаннал зума-мазрайсса инсан, эбратрансса патриот, гьунар ххисса сакиншинначи, цалла язи дургьусса принципирттал заллу, Хъунбуттал арс МахIаммад Хъунбуттаевлун вай гьантрай там хъанай дур ниттил увну 65 шин.


Ванияр цаппара шиннардил хьхьичI Сочи шагьрулий ттун бакIрайн агьуна Гъумучатусса Апанни тIисса, дянивсса оьрмулул чув-адамина. ЩябивкIун, ихтилатрай, Лакку кIану дакIнийн бутлатисса чIумал, ваца му учинманах ссавурданий ялугьлай ивкIсса куна, Апаннинал куна: «Ттул мюхтаж­сса ссалам буси Лакку билаятрахь, лакрахь, хаснува Хъунбуттаев МахIаммадлухь, – куну.
– Ттун тачIавгу хъамакъабитанссар Гъумукун увкIсса чIумал кIанал ттухра дурсса аякьа, ттухава бувсса хIурмат. Цила багьайкунсса зунтталчу ия – кьянкьа­сса, щиячIав нигь дакъасса, дакI тIайласса, бу­ттахъал аманатру адаврай ябуллалисса».

Вайва махъру цайминналгу ччя-ччяни учайшиврий мукIруну ура. Навагу хIадурну ура вай мукъур­ттил лув ххюра къулбас дуван.
Цаманавусса чувшиву, узданшиву ххал хьуну, му хьхьичIххуттайн ласун, кьадру-кьиматрай кIицI дангу гьарцаннаща къашайссар, хьуншиврул цувагу ми лишанначIан гъансса икIан аьркинссар. Жулва талихIиндаран, Хъунбуттаевлуха лавхьхьумигу чан бакъассар илданул дянив. Чанну бивкIссания, жура дичлачисса кьинирдугу чIяруми гъав ларгсса, пашмансса дикIантIиссия.
Ванал чIявусса иширттаву цимивагу ххуллу-ххуттай чIалачIи дурссар Лакку кIанттухсса ва Дагъусттаннахсса цалла ччавугу. Миннувасса цаннил чIарах уккангу къахьунссар ттуща. Цинявннан дакIнийссар 1999-ку шин ци кьадар-кьиматрал шин диркIссарив – ярагъуннил къярза тIисса къачагътал-террористал ЦIуссалакрал аьрщарайн чапхуншиврий бувххун-ххявххун бивкIсса шин. Га данди бацIаврил дазу-зуманивгу Хъунбуттаев ивкIссар хьхьичIминнавух.


Хъунбуттал арс Хъунбуттаев МахIаммад увну ур декабрь зурул 1-нний 1955-кусса шинал Уриннал шяраву. 1973 шинал бувккуну бур Гъумучиял дянивмур даражалул школа. Къуртал бувну бур Дагъусттаннал пединститутрал химиялул ва биологиялул факультет, Марксизм-Ленинизмалул университет, КПСС-рал ЦК-лул лахъсса школа, Ухссавнил Къапкъазуллал социал-политикалул институт.
ЛичIи-личIисса шиннардий зий ивкIун ур Лакрал райком КПСС-рал пропагандалул ва агитациялул отделданул каялувчину, Давурттал щаллу баврил ва захIматрал центрданул директорну, Гъумучиял чIяву профилдалул лицейрал директорну. 2016-ку шиная шийнай зий ур Лакрал райондалул магьирлугърал школалул директорну.

1991-ку шиная 2017-ку шинайннин МахIаммад бакI дургьуну ивкIссар Лакрал райондалул парторганизациялул 1-ма секретарь хIисаврай. Ва увчIуну ивкIссар АьФ-лул Коммунист партиялул ХV съездрал делегатнугу.

Ванал хIалал дурссар «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель» тIисса хьхьичIунсса цIа. Ва хъана­хъиссар АьФ-лул творчествалул педагогикалул академиялул академикгу.
Цила чIумал ванал бувгьуну бивкIссар хьхьичIунсса кIанттурду самболул спортрал аралуву.


ДакIнийн къадичин къахьун­ссар МахIаммад Хъунбуттаев Гъумучиял лицейрал каялувшиву дуллай ивкIсса шиннугу. КIа лицейрал сийлул хъунмасса бутIа бавхIуну буссия, хасну, Хъунбуттаевлул цIаницIун, ванал пагьму-гьунардануцIун ва даву кIанийн дуртун дан кIулшивруцIун. КIа лицей къуртал буллалисса оьрчIава мяйннал ларсъссия мусил медаль.
Агьамшиву ва тIалавшин ххи­сса давурттал, иширттал бакI дугьан, хьхьичI ачин кIулсса Ма­хIаммад хъуни-хъунисса хъатIай тямаданугу икIайссар, усттарну нанигу байссар ми.
Ттул щак бакъар хъинну чIя­вуссаннал, миннавух хьхьичIа-хьхьичI на навагу, Хъунбуттаевлущалсса дусшиву хъунмасса тIайлабацIулун, бахттилун ккалли дайсса душиврийн.
Цила багьайкунсса зунттал арс, Ури-Мукьардал махIлалул ва Лакрал агьалинал лайкьсса вакил, Хъунбуттал арс Хъунбуттаев МахIаммадлул оьрмулул 65 шинал юбилейгу барачат дуллай, ттула цIаниятугу, ВицIхъиял жяматир­ттал цIаниятугу, райондалул Ветерантурал советрал цIаниятугу чIа тIий ура МахIаммадлун ла­хъисса, талихI бусса оьрму. Ина кунмасса арсру жула илданул дянив тачIаввагу чан къахьуннав!

Даниял МагьдиеВ, Лакрал райондалул Хъунисриннал советрал председатель,
МахIаммадлулгу оьрмулухунсса дус

Читайте также: