Ссавруннай жан дуллусса лачин

Ссавруннай жан дуллусса лачин

Ларгсса алхIаткьини МахIачкъалаливсса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан чIявусса агьлу бавтIун бия кIюрххила. Ттуршра шинал хьхьичI дунияллийн увксса АхIмад- Хан Султан кьадрулий ва кьиматрай дакIнийн утан. Кьинигу тIабиаьтрал кабакьу бувсса, дарусса дия. Шадлугърал митинг тIитIлатIисса ихтилат буллай, 1- мур ЦIувкIуллал шяраваллил Жяматийсса советрал хъунама, профессор МахIаммадбаг ХIусайхановлул кIицI лавгуна вай гьантрай щалвагу Аьрасатнаву Виричунан хас дурсса мероприятияртту дуршиву ва дуллай бушиву. Вара мяъна-мурадрайсса бия Виричунал савлугъ дуллалисса цайми-цайми ихтилатругу. Мероприятие дачин дурну ия муданасса тямада, активист Супиян Оьмаров.


Махъру лавхъуна Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациялул хъунаманал цалчинма хъиривчу Артур Исрапиловлул, МахIачкъала шагьрулул мэрнал кумагчи Шалласу Шалласуевлул, профессор АьбдурахIман Халиловлул, Каспийск шагьрулий­сса ЦIувкIуллал вакил Бадруттин МахIаммадовлул , Виричунал маччачу Сайдун ХIажикьурбановлул, Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фондрал хъунмур Гульшан Хасаевал.

Шиккува ккаккан бувна АхI­мад-Хан Султаннул цIанийсса фондрал ва Лакрал театрданул уртакьну, дуклаки оьрчIал хIадур бувсса АхIмад- Хан Султаннул оьрмулиясса спектакльданувасса парчри. Гихуннай хIадур дурну дия культуралул хъуннасса программа. Балайрду увкуна Лакрал театрданул артистътурал Рамил КьурбанмахIаммадовлул ва Халисат Батирбаговал. Виричунахасса цалва ляхъан бувсса балай увкуна 1- мур ЦIувкIратусса музыкант ва балайчи Шарапи Ажубовлул. Шадлугъру гихуннайгу дуруна Ирчи Къазахълул цIанийсса кучалийсса «Инт» кафелуву ( вайннал цала чулуха мероприятиялул хъамал хъамалу буван бакIрайнласу бувну бия). Му бакъассагу, 1-мур ЦIувкIуллал СПК- лул хъунама МахIаммадрасул Илдаровлул хIарачатрайну, чиваркI шагьрулул зума-къирагърайсса вацIлувусса майданнив батIинсса ссупра хIадур бувну бия.

Шиккува бусанну МахIачкъала­ливсса Виричунал гьайкалгу, мунил лагма- ялттусса кIанттугу лалавкьуну бакьин бувну бушиву цIувкIуллал уздансса арамтурал: Сайдун ХIажикьурбановлул, МахIаммад-Закир Халиловлул, Мурад Халилбаговлул, МахIаммад-Расул Кьурбановлул ва Саэд ХIажиевлул.

КказитрайхчIинсса барчаллагь уча тIисса тавакъю буллай бия вара давриву гьурттушинна дурсса МахIачкъала шагьрулул МБУ-лул директорнал хъиривчу Ражабов Ражаблухьгу. МахIачкъалаливсса гьайкалдануцIгу, ЦIуссаккулув цIуну дацIан дурсса гьайкалдануцIгу тIутIив дишавриву Гульшан Хасаеващал гьуртту хьусса Москавлив­сса «Дараччи» ккурандалул хъунмур Мариян Кьаландаровал му­къурттийну къуртал дуванна ва макьалагу: «АхIмад-Хан Султаннуя ва му лайкьсса даражалий лахъа- хъун уллалисса лакрая пахрулий Виричунан хасну дуллалисса мероприяртияттал хъирив бавцIуну бивкIра, цIувкIул, лак, Дагъусттан патриотътал бушиву ккаккан буллай бушиврия ххарину бура. Мяйжаннугу, чIявусса агьлу бавтIун бия гьайкалданучIан, мюрщи- хъуни къакуну , тукун инсантал ца хьуну цачIун бавтIсса чIумал, жува учару халкьуннал байран кунугу. Халкьуннал байранну дия вай гьантрай Ккуллал райондалийгу, ЦIуминалийгу, МахIачкъалаливгу, Москавливгу, цайми шагьрурдайгу.

АхIмад- Хан Султан кунмасса вирттаврал цIарду абадлий яхьунтIиссар укун бюхъу-хъитлийсса агьлугу, миллатгу бу­ссаксса. Ссавруннай жан дуллу­сса лачингу цIа-кьини бюхттулну ссавруннайва ливчIссар».

Читайте также: