Аьрали савлугърал музейравугу дия выставка

Аьрали савлугърал музейравугу дия выставка

АхIмад-Хан Султаннун хас дурсса выставка дия Ле­ниннул комсомолданул цIанийсса паркравусса В. Макаровал цIа­нийсса аьрали савлугърал музейравугу (Музей боевой славы).
Выставкалул лагрулий МахIач­къалаллал 29-мур школалул дуклаки оьрчIахь Виричунал оьрмулия бувсуна музейрал зузалтрал. Ми кIул бувна музейрал пахрулунсса экспонатирттащалгу.


Миннувух дур АхIмад-Хан Султаннул комбинезон ва шлемофон.
«Вай жул музейравун багьаврил тарих укунссар. АхIмад-Хан Султан ДАССР хIасул дурну 50 шин шаврил юбилейрайн увкIун ивкIссар Дагъусттаннайн. Ва хъамалу хьуссар буттал шяраватусса, 1-мур ЦIувкIратусса, маччачу Баширов ХIанапиначIа.

Ванал арсру ХIасан ва Арсен цукун дуклай бурив ккаккан дневникирттайнгу урувгун, ми ххуйну дуклай бушиврия ххари хьусса АхIмад-Хан Султаннул, оьрчIру ххари буван, миннан шлемофон пишкаш дур­ссар. Виричу дунияллия лагайхту, 1971 шинал март зуруй Баширов ХIанапинал шлемофон музейравун дуллуссар»,- тIий бур ва музейрал хъунмур Жаннат Сагидова.

Ванил бувсунни юбилейран хасну музейраву Виричунал оьрмулия бусласисса лекциярттугу гьар шинах октябрь зуруй буккайшиву, ва мунал оьрмулия ва аьрали ххуллия чIявусса затру кIул буван ччиминнах мудангу музейраву ялугьлай бушиву.

Читайте также: