Жула жагьилтал

Мааьзат Камилова

Ва гьашинусса инт медициналуцIун оьрмурду бахIин кьаст лархIусса чIявусса жулва Дагъусттаннал студентътуран ва жагьилсса хIакинтуран хьунни ца хъуннасса экзаменну. Му къабигьасса «экзамендалул» чIун дуркIун дур цIана жула чIаххуврайсса республикарттайсса медициналул вузирдаву ккалаккиминначIангу.

Гьашинусса дуккаврил шин дайдирхьуния шинмай Къабардин-Балкьарнал вузирдал ва колледжрал студентъталгу, волонтертал хьуну, хIакинтуращал ва медсестрахъащал хъачI хъачIну зий бусса бур агьалинал оьрмурду ххассал бавриву цащава шайсса кумаг буллай. Миннавух бур жулва лаккудушгу, Къабардин-Балкьарнал паччахIлугърал университетраву дуклакисса, Хъурхърал шяраватусса Кьурбанисмяиллул душ Камилова Мааьзатгу.


Ва зий бур октябрьданул байбихьулия шинмай Нальчикрай ковидрал хъинну захIматми къашайшалтрансса госпитальданий. Зийгу бур Мааьзат даву канилух дурксса хIакинтураяр махъун къабагьанну, хьхьу-кьини къакуну, цийва бивхьусса бурж жаваблувну биттур бансса хIарачатрай. Ва цуппагу школалиятува дарсирдал итххявхсса, дуккаврих гъира буну хъунма хьусса душ бур.

2015 шинал мусил медальданий Хъурхърал школагу къуртал бувну, Мааьзат дуклан був­ххун бур Къабардин-Балкьарнал паччахIлугърал университетрал медициналул факультетрайн. Шикку ванил язи бувгьуну бур хъаннил хIакинналмур пиша. ЦIана ва дуклай бур 6-мур курсирай. Миву ххуйну дуклакисса студентътуравухсса жулва лакку- душнийнгу факультетрал хъуниминнал оьвкуну бур вузрал чулухасса волонтертурал кьюкьлувух ковидрал къашайшалтран­сса госпитальданий зун. Ва цу­ппагу цила дусъсса ва архIал зузисса душнищал мартрайва зун хIадур хьуну бивкIун бур.

Мааьзатлул бусаврийну, гьар кIанай кунна, къабигьасса тагьар дусса дур хIакьину Къабардин-Балкьарнавугу. Гьантлия гьантлийн къашайшалт чIяву хъанай, гьарца чулухасса кумаг аьркин хъанай бусса бур. Ва ишираву студент-волонтертурал кумаггу хIакинтуран хъинну бучIину ляхълай бусса бур.

Мааьзат бувну бур Лакрал райондалий чIявучин кIулсса ва бусравсса, чIярусса шиннардий Хъурхърал школалул директорну зий ивкIсса Камилов Кьурбан­и­смяиллул ва Къистаманнул кулпатраву.

Ванил оьрчIнияссава хиялгу бивкIун бур, буттал кунма учительнал пиша язи бувгьуну, кIулшивуртту дулаврил аралуву зунсса. Ма­аьзатлул шанма ссил язи бувгьуну бур учительналмур пиша, буттал насихIатрах вичIидирхьусса ванил ва ца цамургу ссил тIурча хIакиннулмур пиша. Укун ххуйсса тарбиялул гьанулий хъунма хьусса Мааьзат дуклайгу бур нитти-буттал лажин кIяла данну ва Лаккуйнмай зана хьуну, ххуйсса хIакин хьунсса хиялданущал.

ТIайлабацIу баннав вин, Мааьзат ! Барчаллагь вингу, ина кунмасса жула лакрал жагьилтурайнгу, чув бухьурчагу жула миллатрал цIа лахъа-хъунну ядуллай тIий.

Читайте также: