Гьалмахчунал мукIрушин

МукIрушин. Му дикIан бюхъай личIи-личIисса. Ца чулуха, цалла дурсса тIул­дакъашиву дакIний дугьан къа­хъанай, гания бусласисса, ягу оьрмулул шаттирдал бан-битан бухлаган бувсса чIумал дакI кIидачIлачIисса.


ДакIния кIидачIинссар, амма га дакI щихь кIидачIлай урив, га инсангу икIан багьлай бур ганащал шаттирай наниссагу, ганахь муслихIат буван бюхъайссагу. Мукунсса инсаннив ттун ттуламур оьрмулуву уттигу бакIрайн къаагьунни. Бюхъай чIарах ув­ккун икIангу. Уттисса чIумал инсантурал оьрму хъинну бурувзусса бур, гъан хьуну бур Европанал инсантурачIан. Тайннал инсаннал таксса оьрму жяматий­сса иширттаяр хьхьичI нанисса бушаврия буслан бикIай. ХIатта ва макьалалул бакIрай на чичирчагу «гьалмахчунал мукIрушин» — тIий, зуяту кьюлтI къабуванна гьалмахчугу, мукIрушин дуллалимагу навара.

На хьхьичIава шагьрулий яхъанай икIайссияв. Дуссия ттул ххуйсса касмугу, буссия ттул хIукуматрал буллусса къатта-къушгу, буссия кулпатгу. Амма ттул дакI мудан зунттавуннай кIункIу тIун дикIайва. Ттул щарссанин мунияту ихтилат бувнувагу ччан къабикIайва. Му зат ттун уттигу къабувчIунма ливчIунни. Циван къаччан хьу­ссарив жула зунттал билаят.
Ахиргу на, шагьрулийсса давугу кьадиртун, шяравун яхъа­нан ивзссияв. Дия шийгу ттула касмулун лархьхьусса даву. Шагьрулийсса къатригу ттула ца арснан кьадиртун, яхъанан ивкIссияв шяраву. Дур­ссия, гьай-гьай, щарссанилгу арцуйну кумаг буллай, ккал дансса къатри. Амма щарсса шагьрулия шяравун дучIаврий рязину дакъая.

«На, давугу кьаритан бувну циван буцав шийн. Ттул ци­кссассарив арцу дикIантIиссия тIий», – чIявуну ня зия дуллан дикIай ттул щарсса. ТIайланма учинна, жу жагьилталгу бакъару. Ва ишгу ванил хIисавравун ласлай бакъар. Уттигъанну мукунма, шаппа мува иширая ихтилат хьусса чIумал, цакуну ттул бакIравун бувххуна махIатталсса пикри, яний лащан баву. Му лащан бавугу дия укунсса — дуснакьчинал ва ттула щарссанил. Дуснакьчигу уссар, цуксса захIматсса оьрму дуснакьраву буссарив кIулнугу бунува, ялагу-ялагу ци-дунугу дурну, гивуна ухлай. Ва гьартасса дуниял. Ччимур дакIниймур барт- бигьин бюхълахъисса чIун.

Циваннивав вай къаччисса? Ттул щарссагу дур, гьартасса къатраву яхъанай дунура, шагьрулий куннасса бигьашивуртту къатраву хIасул дурну дунура, шагьрулул чулийннай хъит тIийнна. Ванингу ччай бур шагьрулул кьункьуккутIаха лавхьхьусса къатри. Ва ци ишривав? Ванакьай жаваб лякъин къахъанахъисса суал. Укунсса инсантал жула кулпатирттаву буни, жущала яхъанай буни, цукуннивав яла Лакку билаят ябувантIисса? Бунияла, жунна жула Ватан дакIниярив лаглагисса? КIура баллалиссарув жува манкъуртътурайн? Гьай-гьай, укун публистикалул лагрулий цала оьр­мулуву хьунабакьлакьимуния бусласаву чIявуссаннан ччан къабикIайхьунссар. Мунияту чIявуми чичултрал, тIайланма бусан къахъанахъимур художествалул лагрулул хаварданийн, кьиссалийн, романдалийн кIура баен бувну, цалла дакI жущалла кIидачIай. Жува кIицI бувсса «манкъурт» тIисса махъгу жунма хьунабакьлай буссар Чингиз Айтматовлул «Ттуршукулияр лахъи дурксса кьини» тIисса романдалуву.

Шахгур Мустапаев

Читайте также: