Зул захIмат дузрайн буклай личIаннав

Зул захIмат дузрайн буклай личIаннав

Барият ва Будагъ

Лакрал райондалул аривсса къутаннал бур сайки 60-хъул шиннардиха ливчусса тарих. Шикку бугу-бувну, хъуни хьуми утти шамилчинмур никирал халкь хъанай бур. Бабаюртуллал райондалийсса лакрал щархъал къутанну дур, халкь миналул хьуну, хъуни дакъасса шяраваллайн кIура дарссагу, дур, 60-хъул шиннардил хьхьичIра кунна, так ххулув бан, ризкьи ябан ишла дуллай, мащив кунна лирчIссагу.

Арив бикIу, зунттаву бикIу, цумур-цагу шяравун аьрххи багьни, хьхьичIва-хьхьичI ттунма гикку школа бурив-бакъарив кIул бан ччан бикIай. Цанчирча, школалул бишин буллай буну тIий гикку миналул хьуминнаву гьунттийсса кьинилийнсса умудгу, вихшалагу.


Залму АьбдурахIманова
Вана укунсса гъирарал нагу уттигъанну бувцура Балисма тIисса ГьунчIукьатIрал къутандалийсса байбихьулул школалийн. Ва хъанахъиссар лакрал къутаннайсса оьрчIру дукланшиврул ца яла хьхьичIва-хьхьичIминнувух тIивтIусса школа. 1950-ку шиннардия шинмай чIявусса оьрчIан кIулшивуртту дуллусса ва чIиви-хъунсса цила тарихгу бусса байбихьулул школа.
УрчIцIалку шиннардийнин шикку зий икIайссия мукьа учитель. Шиная шинайн жагьилсса кулпатру шагьрурдайн бизлай, оьрчIру чан хъанан бивкIукун, утти ливчIун ур ца учитель. ЦIана шикку оьрчIахь дарс дихьлай бур Мяммал душ Айдиева Барият.

ОьрчIахь дарс дихьлай ванил гьашину хъанай дур 34 шин. Уттигъанну Бариятлун дуллуну дур «ДР-лул Просвещениялул отличник» тIисса цIагу. ГьунчIукьатIрал къутандалийн Барият бивзун бур, цила лас Айдиев Будагълущал, 1989 шинал. Вагу зий ур учительну чIаххуврайсса КIамахъаллал къутандалийсса школалий физкультуралул ва ОБЖ-лул дарсру дихьлай. 20-хъул шиннур Будагълул Сангардал школалий зий.

Барият бувну бур ЦIусса­лакрал райондалий ТIюх­чардал шяраву. Школа къуртал бувну махъ бувккуну бур Да­гъусттаннал педагогикалул институт. Учительнал пиша язи бугьангу ванин школалий дуклакийнива ччай бивкIун бур. Бариятлул оьрчIшиву ларгун дур буттал къатлул чIаравва бивкIсса школалул оьрмулия ят къадурцун, оьрчIал чIурдахух лавгун. Вай чIурду баллайнма ччишиврул бувцуну бур ва учительнал пишалул ххуллийх. Дуклай буна, Барият зий бивкIун бур ТIюхчардал школалий тарбиячину. Ванил бусаврийну, ГьунчIукьатIрал байбихьулул школалийн бувкIсса чIумал, шикку мукьвагу классраву 54 оьрчI дуклай ивкIун ур. ЦIана 10-ннийнвагу лахълай акъар.

ГьунчIукьатIрал (Балисма) шяравусса байбихьулул школа

-Дарс дишайни оьрус маз ишла къабувну утти лакку мазрал дарсрагу дишин къахъана­хъисса чIун дуркIун дур. Ттуламиннахь бикIу, чилминнахь бикIу, лакку мазрай магьа бувккуну, яла га оьрус мазрайн таржума бан багьай, бувчIиншиврул. Ва телевизор-интернетрава нани­сса баларив, кулпатрава нани­сса бала-хатIарив къакIулли,-тIий бур ва.
Байбихьулул классирттаву Бариятлул кIулшивуртту дуллу­сса оьрчIру хъуними классирттавун лагайссар КIамахъаллал (Сангардал) дянивмур даражалул школалийн. Арив миналул хьусса яруссаннал, лазгиял, даргиял, рутIуллал щархъал школарттал дянив хъанахъисса олимпиадарттай, бяст-ччаллаву ва школалул оьрчIал бугьайссар хьхьичIунсса кIанттурду ва зана шайссар бахшиширттащал. Вагу Бариятлул вай оьрчIал ялув бихьлахьисса захIматрал ца бутIар.

Ца-кIива махъ бусанна Будагълул ва Бариятлул цалами оьрчIаягу. Душ Заремал язи бувгьуну бур нитти-буттал пиша, ванил къуртал бувну бур ДГУ-лул филологиялул факультет. ЦIана, щаргу хьуну, кIива оьрчIал нинугу хьуну, Каспийскалий яхъанай бур. Арсвавралгу, лахъсса кIулшивурттугу ларсун, ххуйсса пишардугу лавхьхьуну, кулпатругу бувну, МахIачкъалалив яхъанай бур. Вайннал арснал арс Айдиев Арсланнул 2018 шинал Бабаюртлив хьусса математикалул олимпиадалий бувгьуну бур 1-мур кIану.

ЦIана ва дуклай ур МахIачкъалаллал 52-мур лицей-школалий. Республикалул даражалийсса шахматирттал турнирданий ххув хьуну, уттигъанну ва увкIун ур Пятигорскалия бахшиширттащал ва хьхьичIунсса кIанттущал. Ноябрьданий Арслан гьан уллай бусса бур кIира нюжмардийсса Сочилийн дуклан, президентнал программалул лагрулийсса проектрайн бувну.
Ларгсса Учительнал кьинигу, уттигъанну дуллу­сса бусрав­сса цIагу барча дуллай, чIа учин ччай бур Бариятлун ва ванил лас Будагълун цIуллушиву ва дуллалимуниву тIайлабацIу! Зул захIмат дузрайн буккан бансса оьрчIру чан къабаннав!

Читайте также: