Жижара

Жижара

Жуна цинявннан бусравсса ххаллилсса чув,
Ибрагьим Кьалияев
жуятува батIул шаврийн бувну, «Илчи» кказитрал зузалтрал чулухату хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакI цIуцIисса жижара буллай буру Ибрагьиннул щалагу агьлу-авладрахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав.

«Илчилул» редакция


Аьбдул-ХIалимлул душ Бариева Миясат

Хъун бакъасса хIаллай къашавайгу бивкIун, оьрмулул 65 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса лакку хъамитайпа, дакI-аьмал уздансса инсан, Аьбдул-ХIалимлул душ Бариева Миясат. Сайки ххюцIалла шинал мутталий ва зий бивкIссар почталул отделениялул хъунмурну. Зузиминнал дянивгу ванил хIалал бувну бур анжагъ хIурмат, лайкь дурну дур чIярусса бахшишру, хIурматрал грамотар­тту. Ванин дуллуссар захIматрал ветераннал цIагу.
Ва буссия жула машгьурсса хъаннил «Дараччи» клубрал чялишсса членнугу.
Миясат дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил ласнахь Юнуслухь, уссихь Нурисланнухь, ссурваврахь, арсваврахь, куявтурахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччацириннахь. Цув алжаннул ххари баннав, рухI бигьаний дишиннав.

Ххалаккиял,
ЧIурттащиял,
Хьурттал жямат

 


ХIасаннул душ ЯрахIмадова Уммугьани

Цакуну ялун дирсса захI­матсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, оьрмулул 65 шинаву жуятува личIи хьунни ГьунчIукьатIрал шяраватусса ХIасаннул душ ЯрахIмадова Уммугьани.
Уммугьани бувну бур Арузатлул ва ХIасаннул къушлий.

Дуклай бивкIун бур бу­ттал шяраву школалий, яла даэлийн бивзун бур. КIямашатусса Бухаринан щар хьуну махъ бивзун бур МахIачкъалалив. Ги­кку зий бивкIун бур муххал ххуллий. Уммугьани бия хъинну захIмат ххирасса, къуш бачин бан кIулсса, циламинналгу, лагма-ялттуминналгу дянив хIурмат бусса инсан.

Уммугьанил бивкIулул кьур­чIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил ласнахь, оьрчIахь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.

ГьунчIукьатIрал
ва КIямашрал жямат


ТтучIава лавайсса хIурмат бивкIсса МахIаммадов Нариманнул кIиягу арс
Нуруллагь ва Кьурбан
лавмартсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, дунияллия лавгунни.
КьурчIишиврул жижара буллай буру вайннал кулпатирттахь, оьрчIахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Цал рухIру алжаннул ххари даннав, вайннан бакъамур оьрму оьрчIан, ичIуванан булуннав.

Аьбдуллаев Аминнул къуш

Читайте также: