Магьирлугъ – оьрмулул якъабуцай бутIар

Магьирлугъ – оьрмулул якъабуцай бутIар

Замана цукун, цумур чулухунмай баххана хьурчагу, искусст­во мяйжаннугу ххираминначIа мунил кьадру ялавай къахьунтIиссар. Театрданулмур искусствалул дайдихьу дур аьвзалзаманная шихуннайрасса.

ХьхьичIава императорталва, обществалул кицилун ккаллисса гай яла лахъми чиннал инсанталва хIайран хъанай бивкIсса театрдал постановкардайн заназими гьантта був­ккуну чан хьуну най бур. Шаппату буклай, ххуллийхсса ва театрдануву гьан дуллалисса чIунгу харж къадуллай, инсантуран бигьар цанна ччисса фильм ягу передача интернетраву ягу соцсетирдай ххал дуван. Амма театрданул кIану ссалчIав къабугьантIиссар.


Цуксса кьурчIинугу, чIявуми режиссертурал, уттизаманнул обществалун ччимур буллай сакин буллалисса сценарийрттайну, театр мяйжаннугу цуппа ххираминная арх буллай бур.

Ялагу, театрданувун зана-къазаназавриву ца агьамсса даву дуллалиссар инсан ялапар хъанахъисса шагьрулийсса атмосфералулгу. Агана зул шагьру цIансса рангирдавун щуну, мунил инсантал щаллуну цала гьарца кьинисса къайгъурдавун кьувтIуну бухьурчан, театр куннасса, лащу-щаллушиврул чулуха га яла лаваймур даражалийсса искусство миннан чIумул гьивуну чIалантIиссар. ХIатта хаварбакъулий постановкалий хьуманангума мунил мяъна-мурад къабувчIинтIиссар.

Искусствалухсса ччаву гьарцагу нитти-буттал цалва оьрчIаву оьрчIнияц1ара дихьлан аьркин­ссар. Билаятрал лагрулий хъунна­сса бургаву дуллан аьркинссар обществалуву культура хьхьичIуннай даврих, школардай театрдал личIи-личIисса конкурсру ва цаймигу давуртту дуллан аьркинссар. Мукун, ца калпушрал ялув гамур бихьлай чIира бувайсса кунма, инсантурангу лахьхьин буваншиврул художествалул мукъул искусствалул кьадру буллан.

Читайте также: