Ленинградуллал областьрай – Дагъусттаннал кьини

Ленинградуллал областьрай – Дагъусттаннал кьини

Ва зурул 14-нний Дагъусттаннал культуралул кьини лахъа- хъунну кIицI лаган хIадур хъанай бусса бур Ленинградуллал областьрайсса Волосовский райондалий.

Ва даврил сиптачиталну бур Санкт- Петербургливсса Дагъусттаннал Постпредство ва кIицI ларгсса райондалул администрация.


Байрандалул программалийн бувну дикIантIий дур Дагъус­ттаннал халкьуннал художник Арсен Къардашовлул каялушиву дуллалисса «ТIиртIусса витIянхъ» тIисса творчестволул ккурандалувасса художниктурал выставка. Вара программалул лагрулий «Жува ца хьуну бивкIун тIийру ххув хьу­сса» тIисса цIанилу студентътурахь дишинтIий дур чувшиврул дарсру. Байрандалийн бавтIцириннаща мукунма тамаша буван хьунтIий бур бархъаллал, оьргърал, унцIукIуллал магьирсса усттартурал канил давурттай. «Культурардал диалог» тIисса концертрай гьурттушинна дувантIий дур Дагъусттаннал къавтIаврил коллективрдалгу. Ва даврил сиптачитал дакI дарцIуну бур укунсса мероприятиярттал агьалинал дянивсса дусшиврул арарду цIакь дувайшиврий.

Читайте также: