Запись

«Гъирарай зун икIара Чаллаевлул музыкалухун»

«Дагъусттаннал композитортурал музыкалул панорама» тIисса фестивальданул лагрулий Оьруснал театрданул хъунмур залданул сахIналий Дагъусттаннал паччахIлугърал балетрал театрданул бивхьунни Аьрасатнал халкьуннал артист Ширвани Чаллаевлул музыкалухунсса балет.

Запись

Щурагьиял тарих – жулвагу тарихри

Щурагьиял (Буйнакскаллал) тарихраву хъунмасса кIану бувгьуссар лакралгу учай кIикку яхъанахъисса вайми миллатирттал инсантурал. Буниялагу, ххуй-ххуйсса давурттай, къуллугъирттай зий кIикку оьрму бувтсса чIявусса жула хъами-арамтал лякъай.

Запись

«Лакку билаятрал рухI»

Ссалам аьлайкум, лакрал жямат! Цукун буру? Ци хаварду бур? ЖучIа тIурча, так ххуйсса, ххарисса, тIааьнсса бур хаварду. Цалчинва-цалчин бусан ччива, ва нюжмардий группалул администратор Разита Мушидова лавгссар Аьрабнал Эмиратирттайн,

Запись

«Аьрасат – ттул Ватан»

Уттигъанну Каспийскалий Аьрасатнал Халкьуннал аслийсса культуралул центрданий хьунни «Аьрасат – ттул Ватан» тIисса цIанилусса фестиваль. Му сакин дурну дия ДР-лул Культуралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул.

Запись

Вин ххуллухъин, кьурукIий!

«Масленицалул» байран МахIачкъалалив МахIачкъалалив, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул сакиншиндарайну, хьунни «Масленица» байран. Гьашину ва жулла республикалий 16-чинни хъанахъисса.

Запись

Машгьурну бур захIматрал пишарду

[dropcap]М[/dropcap]арт зурул 2-нний ХIамзат ЦIадассал цIанийсса Яруссаннал музыкалул ва драмалул театрдануву хьунни WorldSkills Russia “ЗахIматрал пишакартал» тIисса региондалул IV-мур чемпионатрал даврил хIасиллу дуллалисса мажлис.

Запись

Менталь математикалул магьир

[dropcap]Ф[/dropcap]евраль зуруй Москавлив хьунни Аьрасатнал билаятирттаясса 600-ннийн бивсса оьрчIру гьуртту хьусса менталь арифметикалул щалагу Аьрасатнал соревнованияртту.

Запись

ХатIалийсса хьунабакьаву

Цал-цал дакIний личIансса хьунабакьавуртту шай, кIичIиравугумали. Январь зурул ахирданий най уссияв жула ЧIурттащиял шяравасса къашайшалачIан, Редукторный поселокрайсса 1-мур шагьрулул больницалул хIаятравух.