Республикалул Россельхоз­надзорданул управлениялул буслай бур

[dropcap]Р[/dropcap]еспубликалул Россельхознадзорданул управлениялул фитосанитариялул карантиндалийн бувну ххал дуллай бу­ссар Турциянава ва Германнава жучIанна ларсун бучIайсса продукцияртту.

Фитосанитариялул карантиндалул аьлтту буллай бур инсантурайн азарду диян дайсса нигьачIаву дусса объектру. Ххал бигьлай бусса бур дазул кьатIату ларсун бучIайсса продукциялий азарду лахъан дайсса баххана­сса журалул зимизру бурив. Вай ущу-щулгъилуя холера лахъан бюхъайссар тIий бур инсантурайн ва хIайвантрайн. Му бакъассагу, хъуннасса нигьачIаву дур буллугъсса тIабиаьт дусса Дагъус­ттаннал аьрщарайн шяраваллил хозяйствалун зарал биян байсса цаймигу ущу-щулгъи багьаврия. Республикалул Россельхознадзорданул управлениялул диялсса давуртту дуллай бур, заралсса ущу-щулгъилуя тIабиаьт ва инсантал буруччаву мурадрай. Цинярдагу районнайн ва шагьрурдайн тIайла бувккун бур миннуя буруччинсса куц бусласисса инструкцияртту.

Республикалул Россельхознадзорданул управлениялул инспектортурал фитосанитариялул карантин баян бувну, ххал бивгьунни Азирбижаннал республикалия таммаку хIаласса продукция ххилаххисса машинартту.
Дагъусттаннал ва Азирбижаннал дянивсса «Ярагъ-Казмаляр» тIисса дазуй ххал бунни 20 тонна таммаку хIаласса продукциялул хъунма машина. «ВНИИКР» ФГБУ-лул лабораториялул дурсса ххал бигьавурттал аьлтту бунни вай кьайлувух заралсса ххяххиялул гьаннагу лавсун най бивкIшиву. ХIукму бувну бур кьай Азирбижаннал республикалийн махъуннай зана ритансса.

Республикалул Россельхознадзорданул Управлениялул инспектортурал «Зарал бакъасса накI ва накIлицIунсса продукция» тIисса Таможнялул Союзрал регламентрал тIалавшиннарду биттур даву мурадрай ххал диргьунни 23-нния лирчусса накIлил ва нагь-нисирал продукциярттал журарду.
Управлениялул зузалтрал оьрчIал багъирдаву ва накIлил продукциялуха зузиминначIа ххал диргьунни накIлил, нисирал, нагьлил, тартнакIлил, бартлил тагьар. Пробарду тIайла бувккунни Ставрополлал ветеринариялул лабораториялийн.
НакIлил продукциярдаву диялдакъашивуртту ляркъуну махъ миннуха зузиминнащал ххуллу ласунтIиссар, АьФ-лул КоАП статьялул 14.43, 1-мур бутIуйн бувну.

ДакIнийн бутанну, накIлил продукция ххал дуллалишиву 2019 шинал баян бувсса дукия ххал дигьаврил хIакъиравусса давурттал лагрулий ва ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу, ДР-лул шяраваллил хозяйствалул министр Абумуслим Абумуслимовлул накIлил продукциялул мюхчаншиву дуру­ччаврил хIакъираву баян був­сса хIукмулийн бувну.
ХIадур бувссар
Имара Саидовал