Нюжмар дакIний лирчIунни…

Нюжмар дакIний лирчIунни…

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал ва мунинсса жавабру дулару жу лях-карах жула кказитрай.

МахIаммад Сулайманов, тренер-преподаватель:
— Вай гьантрай ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидов увкIун ия автоинспекциялул зузалтрал машинартту бувцуну бучIайсса Редукторный поселокрайсса аьчIа дишай стоянкалийн. ЧIявусса инсантурал чулухасса аьрзардайн бувну ванал ххал диргьунни стоянкалийн машинартту бувцуну бучIаврил, ябаврил ва итабакьаврил тагьар.

Тиккун бувцуну бучIайссар шагьрулуву транспорт дишин ихтияр дакъасса кIанттурдай кьабивтун бивкIсса машинартту. Тичча яла машина итабакьинсса ихтияр ласун гьан багьайссия Ленинккантлив. Гара кьини цала машина буцинсса ихтияр ласун къархьуну, хьхьувай кьабивтсса машиналух ххишаласса арцу дулун багьайссия заллухъруннан. Хъиривмур кьинигу цIуницIа Ленинккантлив занан багьлай, машинартту буцаврил даву лахъи лаглан дикIайва ва мунийн бувну шофертурал, хъуннасса чIунгу харж хьуну, ххишаласса харж буклан бикIайва. Утти депутатътурал, ДР-лул виваллил иширттал министр Аьвдурашид МахIаммадовлуйн бувккун, хIукму бувну бур Ленинккантлив къалавгунма машинартту зана битлансса даву сантирайн рутан.

Буниялагу, чIявусса инсантал авара хъанай бия ца шагьрулул зумания тамунийн машинар­тту итабакьинсса ихтияр ласаврил хъирив занай. Агьалинал чулуха­сса аьрзри хIисавравун лавсун, ва масъала цала аякьалийн лавсунни Дагъусттаннал парламентрал.
Жувагу цинявннал хIарачат банну, ххуллурдал низамгу дурурччуну, бири-биривний машинартту къакьабитлай, жулва жува азурда къабуллан.

ХIадур бувссар
Имара Саидовал

Читайте также: