АхIмад-Хан Султаннул юбилейрал хьунийн

[dropcap]Ф[/dropcap]евраль зурул 26-нний Москавлив, Аьрасатнал бусурманнал рувхIаний управлениялул «Дар» тIисса культуралул фондрай, хьунтIий дур Ватан дуруччайминнал кьинилун хас дурсса мероприятие.

Ми­ккура дикIантIий дур Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул оьрмулия бусласисса, «Небо – стихия орлов» тIисса документал журалийсса киносуратрал презентация. Ва дур «Аьрасат пахрулийсса бусурман» тIисса проектрал лагрулий хIадур дурсса фильм. Презентациялий гьур­тту хьунтIий бур Дагъусттаннал, Къиримнал, Татарнал вакилтал ва ПаччахIлугърал Думалул депутатътал.

Виричунал 100 шинал юбилей дуваннин (юбилей октябрь зурул 25-нний дур) Симферополлайгу машгьур­сса совет летчикнан гранитрал гьайкал дацIан дуван дакIний бусса бур. Ва ишираяту бувсунни ПаччахIлугърал Думалул депутат Руслан Балбеклул. Хъуннасса гьайкал дацIан дувантIий бур Симферополлай, Виричунал цала цIанийсса майданнив.

Руслан Балбеклул бувсунни къиримнал агьлу хIадур хъанай бушиву Виричунал юбилей дуван, чIярусса жяматийсса ккураннал Симферополлал майданнив АхIмад-Хан Султаннул гьайкал дикIан аьркинссар тIисса баянбавуртту дуршиву.
ДакIнийн бутан, жу хьхьичIвасса номерданийгу бувсъссар Виричунал буттал шяраваллил, 1-мур ЦIувкIуллал, жяматгу мунал юбилей лайкьну хьунадакьинсса давурттаха зунсса ниятрай бушиву.

П. Рамазанова