ОьрчIал хияллу хайрданийн буккан бан

ОьрчIал хияллу хайрданийн буккан бан

Декабрь зурул 27-нний Мос­кавлив хьусса ПаччахI­лугърал Советрал мажлисрай къуллугъчитуран маслихIат був­ссия «Вилгу, ттулгу хиял» тIисса проектрал лагрулий, елкалий­сса гирляндругу лирккун, оьрчIал чагъардайсса мурадру бартбигьин.

Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул уттигу кIия мушакъатсса оьрчIал мурадру бартбивгьунни: Рабадан Раджабовлул ва Аминат Закариевал (вай МахIачкъалалив яхъана­хъисса бур) хиял бивкIун бур Мос­кавгу ккаккан, хIакьсса Дякъил-Ттатта ва Марххала-Душгу кка­ккансса. Владимир Васильевлул тапшур бувну, оьрчIру билаят­рал цIушинал яла хъунмур шоулийн – Кремлилул елкалийн бивну бур.

Му елкалул байран да­къагу, оьрчIан Москавуллал шагьрулул аьламатру ккаккан дуллалисса экскурсиягу бувну бур. «ОьрчIру Москавливсса аьрххилий рязину ливчIунни, инвалиднал креслораву жуща шагьрулул кьатIушавния чунни, шагьрулувунмагу буккан къашайва, укун­сса къулагъасрахлу республикалул хъунаманайн барчаллагьрай буру», — тIий бур Аминатлул нину. Владимир Васильевлул уттинингу интернатрай Зайнаб Хирагилаевал мурад щаллу бувна: дарзинал пиша лахьлахьисса, модалул дизайнрахун багьсса Зайнаблул хиял бивкIун бур дагъус­ттаннал модельер Шамхал Аьлихановлущал хьунабакьинсса. Ва хиял бартлаганшиврул Васильевлул кумаг бувну бур. «Вилгу, ттулгу хиял» тIисса ва акциялий гьур­тту хьуну бур Аьрасатнал субъектирдал циняв хъуними, билаят­рал Президент Владимир Путин бакIчину.

П. Рамазанова

Читайте также: