Инвалидшиву дуван утти бигьану хьунтIиссар

ЗакондалуцIун даркьуну духьурча, утти инвалидшиву кка­ккан дан хьунтIиссар ччясса мутталий ва бигьану. Мунил хIакъираву бувсунни январьданул 21-нний ДР-лул ХIукуматрай халкь кьамул буллалисса чIумал.

Ва ххуллух кьамул бан бувкI­миннах вичIи дирхьунни ДР-лул ХIукуматрал председательнал 1-ми хъиривчутурал ХIажимахIаммад ХIусайновлул ва Анатолий Карибовлул, ДР-лул «Главное бюро МСЭ» ФКУ-рал каялувчинал буржру чIумуйсса бартбигьлагьисса Шамил Рамазановлул. МинначIан бувкIминнал мисаллайну чIалачIи бунни инвалидшиврул группа бишаву лавайсса даражалий душиву ва мушакъатсса инсантуран бигьа бувну бушиву мунил хъирив бизан. ХIатта цаппара къашавайминнал тагьар ххал дуван духтуртал шаппайнгума бучIайсса бур. «Зу дакI дарцIуну бикIан бюхъайссару къашайшалт хIисаврай зул ихтиярдугу, привилегиярдугу жу щаллу-ккурккину дуруччиншиврий. Жу жула даврий хьхьичIва-хьхьичI мунийнну кIункIу тIутIисса», – увкунни Шамил Рамазановлул.

Га кьини ДР-лул ХIукуматрал члентурачIан цалва къашавай­сса гъан-маччассаннал пенсиярттал хIакъираву бувкIунни тамансса инсантал. Миннал масъалартту дузал бунни кьамул буллалиминнал.

ХIажимурад ХIусайновлул тIимунийн бувну, агьалинал захIматшивурттал масъалартту дузал буллан аьркинссар цалчин ирглий, амма ми щаллу буллан аьркинссар законнайн чул бивщуну, цинявнналсса цакуцну. Так мукунни жущара дузал дуван хьунтIисса цинявннан цасса, чанналусса социал-экономикалул система.
Хьунабакьаврия махъ кьамул бунни цаймигу иширттал хIакъиравусса хIукмурду.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул