АхIвал кIюламиннан ЕГЭ дулун кумаг бувантIиссар

АхIвал кIюламиннан ЕГЭ дулун кумаг бувантIиссар

Дагъусттаннай маэшат кIюласса кулпатирттавасса оьрчIан ЕГЭ дулун кумаг баву мурадрайсса проект «КIулшивурттал волонтертал» бартдигьин тIий бур.

Ва проектрахагу зий бусса бур «Аьрасатнал лидертал» конкурсрал дачIи финалданувун бувксса МахIаммад Сурхаев, Хиби Аьли­ев, МахIаммад Шамилов ва Тамерлан Бугъанов. Проектрал автортуравасса Тамерлан Бугъановлул бувсмунийн бувну, нитти-буттахъан чIярусса арцу дулун багьлай бур оьрчIру ЕГЭ-рду дулун хIадур буллалисса репетитортуран. Каши дакъаминнаща репетитортуран хIакь булун хъанай бакъахьувкун, миннал ЕГЭ-рдай лащинсса хIасиллу дур, билаятрал хьхьичIунсса вузирдавун буххансса ххуллугу миннан кьукьлай бур. Мунияту репетитортуран багьа булун кумаг буван багьлай бур.
Проектраву гьурттушинна дуллалиссар «Инсан» ихIсандалул фондралгу. Вайннал дулунтIий дур ахIвал кIюласса кулпатирттал сияхIру ва бачIи хIакь цивппа буллан бакIрайнласу буллай бур. Гьаннайсса, дуккин ччисса, ларай­сса кIулшивуртту ласун ччисса оьрчIал чIарав бацIан багьлай бур. БацIанмигу бувккунни.

П. Рамазанова

Читайте также: