АбутIалиблул душ Шяпиева Татьяна
Октябрь зурул 25-нний, оьр­мулул 69 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни буттал шяравалугу, ла­кку миллатгу ххирасса, дакI-аьмал хъинсса,

цила лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, цуппа кIулначIа хIурмат бусса Шяпиева Татьяна.

Бувну бур Татьяна 1949 шинал ЧIяйннал шяраву Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул участник, инвалид АбутIалиблул ва Дагъусттаннал лайкь хьу­сса учительница Асбатлул кулпатраву.
ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу ххуйсса кьиматирттащал къуртал бувну, дук­лан бувххун бур 1967-ку шинал Дагъусттаннал университетрал технологиялул факультетрайн ва хьхьичIунну му къуртал бувну бур 1972-ку шинал. Вара шинал тIайла бувккун бур зун Молдавиянавун. Бандеры шагьрулий консервный заводрал инженер-технологну зий бивкIун бур.

Цаппара шиннардива ташу бувну, Бухара шагьрулийн гьан багьну бур. Зун бивкIун бур цал Бухардал пиво дай заводрал инженер-технологну, яла Бухардал областьрайсса «Водоканал» организациялий цал экономистну, отделданул хъунмурну, яла хъунма экономистнал къуллугърай.
Лайкь хьуну бур чIярусса наградарттан, бахшиширттан. Ва бур, «ЗахIматрал ветеран», ДР-лул лайкь хьусса экономист.
Вайннал кулпатран ххирая хъамал, маччами, дус-их­тивартал.
Татьянал ччаннай бацIан бувну бур цила ласнащал шанма оьрчI ва кIива душ. Вайннавугу дур нитти-буттал куннасса жула улклухсса ччаву. Ххаллилну кIулли лакку маз, шяраваллил, Дагъусттаннал багьу-бизу, мяърипат.

Вай махъсса кIира шинал му­тталий ласгу, нинугу оьрмулуцIа хьуну, цуппагу захIматсса азаруннил къашавай хьуну бу­ссия Татьяна. Ванил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, дакIних­тунусса жижара буллай буру оьрчIахь: Рамазаннухь, Расуллухь, МахIаммадрамазаннухь, душваврахь: ПатIиматлухь, Лайлихь, уссур­ссуннахь: Валерийхь, Мустангирдухь, Асланнухь, Кариннухь, Гульжагьрахь, ПатIиматлухь, ссурахъал Саманиятлухь, Шамиллухь.
Цил гьав нурданул дуцIиннав, ванин бакъамур оьрчIан булуннав, барачат махъ ливчIун ля­къиннав.

ЧIяйннал жямат,
дус-ихтивартал


Хъунмасса барчаллагь тIий буру жу ЧIятусса АбутIалиблул ва Асбатлул оьрчIал, оьрчIал оьрчIал чулуха, жула ххирасса ссу Шяпиева Татьяна оьрмулул махъва-махъсса ххуллийн тIайла буклай бивкIсса ххаллилсса ЧIяйннал шяраваллил жяматрахь, жула лак­рал арсурваврахь ва душваврахь, кьурчIишиву кIидачIин бувкIсса Каспийскаллал, Щурагьиял, Къизлардал, Гьанжиллал жяматрахь, Москавлия, Питердая, Дарбантлия, Бухаралия, Лакрал ва Ккуллал районнал щархъая бувкIсса хъамаллурахь, гъан-маччанахь.
Яраппий зул къатраву ххаримур бакъа къахьуннав, зухьхьунна цIуллушиву дулуннав, зул ужагъирттай барачат бишиннав. Амин!
Жугу зуха дуаьлийсса
ЧIятусса АбутIалибхъал ва Шяпихъал кулпатру


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жула зузала Исмяилова Сагъиратлухь, ванил аьзизсса
арснал оьрчI,
чIун дакъасса бивкIулул жуятува личIи аврийн бувну. Цал гьав нурданул дуцIиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Ва дард духIансса ссавур Аллагьнал зухьхьун дулуннав.
«Илчи» кказитрал зузалт


ДакIнихтуну кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Давыдов Мирзахь ванал ссу
Майсарат
аьпалул шаврин бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул къапурду тIивтIуну лякъиннав. Махънахьхьун цIуллушиву дулуннав.
«Илчи» кказитрал зузалт


Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Щамхаллул арс Давыдов Мирзахь ванал аьзизсса ссу
Майсарат
жуятува личIи шаврин бувну. Цил рухI хъинний дишиннав. Алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Дустал, даврил уртакьтал

Читайте также: