05.11.2018

Архив по дням: 5 ноября, 2018

Яхьуннав зул цIагу, сянатгу

Нажагьсса бухьунссар лакраву музыкантътал Дибировхъая къабавсса, къакIулсса. Шяраваллавусса хьхьичIмур никирал инсантуран хъиннува дакIний бухьунссар...