Хангу, султангу ссавруннай талатиминнангу

Хангу, султангу ссавруннай талатиминнангу

АхIмад-Хан Султан нитти- буттащал ва арснащал

Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султан увсса кьини, октябрьданул 25-нний, МахIачкъалаливсса ванал гьайкалданий тIутIив дишин бувккунни 1-мур ЦIувкIуллал язисса арсру.

ПатIимат Рамазанова
Виричувнал ссурахъил арснал Сайдун ХIажикьурбановлул бувсунни тIутIивгу дирхьуну, Виричув дакIнийн утлатисса митинг дурну махъ, кIиккува ххал бивгьушиву гьайкал дакьин дуван багьлай бушиврул масъалагу ва ялун нани­сса никирангу бусалардавун агьсса летчик- испытательнал оьрмулия хавар бикIаншиврул, оьрчIан бу­ккин бигьасса, бувчIинсса мазрай чивчусса брошюрарду итабакьин­сса пикригу хъинчулий ккавкшиву. АхIмад-Хан Султаннул оьрмулия вай гьантрай чивчунни, бувсунни кказит- журналлайгу, социал сетирдайгу.

Цаппара лахIзардая кказитрал буккултрахьгу бусанну. Лётчик- штурмовик В.В.Пальмов цала чивчусса мемуардаву буслай ур нигь, ццах цирив къакIулсса летчик-ас АхIмад-Хан Султан ист­ребительтурал полкраву цинявн­нан личIинува ххирасса ивкIшиву, му ххаллил акъасса, ламус бай­сса ушивруцIун, усттарну хъярч бувайссагу ивкIшиву. Буслай ур укунсса ишираягу. Таржумачи буслай ивкIун ур , допросрай кIул шай немецнал летчиктураву чIявуми графтал ва баронтал бикIайшиву, АхIмад- хан Султаннулгу мунихун жавабран «Ттун тайннал графтал ва баронтал ссан аьркинссар, нава хангу, султангу уний!» увкуну бур.

Цамургу иширая. Ца кьини самолет ттуруллаву ларитлай опыт бусса летчикнал дачин дур­сса мессершмиттрая записка руртун дур, оьруснал пилотнайн гьаваллавусса данди буккаврийн (дуэльланийн) оьвтIисса , жула летчик 3000 метралул лахъну ссавруннайн гьаз хьун итан махъ буллалисса. АIхмад-Хан полкрал хъуниминнахь миннат буллан ивкIун ур, цува ссавруннайн итаакьияра тIий . Полк­рал хъуниминнал, немецнал лётчикнал луркIан дувайривав тIисса нигьгу дунура, дуэльлания ма­хъаллил къахъанахъисса АхIмад-Ханнахьхьун ихтияр дуллуну дур. МютIий дуван захIматсса ва мунияту американан цанна къаччисса тайннал «Аэрокобра» самолетрай АхIмад-Хан гьаваллавун гьаз хьуну ур. Гьаваллавусса талатаврий тамаша бувну бивкIун бур циняв, кIиягу лётчик аслансса ва аждагьасса бушиву исват хъанай бивкIун бур укуннагу унгу- унгунусса талатаву хъиннура ягин шайхту. Хъуними бивкIун бур агарда талатаву учениярттайсса диркIссания, кIиягу летчик цIардан лайкь хьунтIиссия тIий. Цуманал гьунар ххув хьунавав, цуманал чаннаннил ссавур дуванавав тIий бивкIун бур высший пилотаж ккаккан дуллалиминная ябатIин къахъанай.

Ахиргу мессершмиттрая пуркIурал ттугъ бавчуну бур, чIал къавхьуну немецнал парашют чIалан бивкIун бур. Немецнал пилотнал цува парашют­рай аьрщарай ликкайхту, гассят каругу гьаз дурну, миннат бувну бу цалла самолет руртсса летчик кка­ккан увара тIий. Пальмов буслай ур, захIматсса И-16 самолетирттай лехлай вардишсса жулва летчиктуран «Аэрокобра» къулайсса машинану хьуссия , инструкциярдахгу бакI къадургьуну, двигательлан ккаккан дурсса къадагъалухгу къулагас къадурну, самолет дурми цивппа махIаттал- хIайран буван­сса къеллу- къутри дувайссия самолетрал штурвалданух щябикIайхту, тIий.

Читайте также: