Хьувча ялун нанисса никиран дарсну

Хьувча ялун нанисса никиран дарсну

Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал музыкалул ва драмалул театрданул тIиртIунни ирглийсса сезон Халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул пьесалиясса «Оьтту ва макь» тIисса спектакльданийну.

Ва спектакльданул премьералийну ларкьу­ссия хьхьичIмур сезон. Хъунмасса тIайлабацIулущал кьамул бувна спектакль Гъумук ва Ваччавгу.

Режиссер Дагъусттаннал Халкьуннал артист Аслан Ма­хIаммадов; сценограф – Да­гъусттаннал Халкьуннал художник Ибрагьимхалил Супиянов; хореограф — Аьрасатнал лайкь хьусса артист Муса Оздоев; музыкалул композициярттал автор Дагъусттан Республикалул магьирлугърал лайкь хьусса иш­ккакку Рамазан Фаталиев. Ишла бувну бия Аьрасатнал Халкьуннал артист Ширвани Чаллаевлул музыка.
Спектакльдануву гьурттуну бия Лакрал театрданул щала труппа ва Оьруснал театрданул цаппарасса актертал.

Спектакль хас бувну бур Да­гъусттаннал ва Чачаннал агьлу гьурттуну бивкIсса 1877 шинал хьусса Оьруснал паччахIнайн къаршисса бунтираву ливтIу-бивщусса дагъусттаннал ва оьруснал чиваркIуннал аьпалун.
ДакIнийн бутанну, Дагъус­ттаннал тарихраву кьурчIисса кьадарну хьусса иширттая бусласисса проект чулийн бувкссар Республикалул БакIчинал грантрацIух.
Спектакльдануву ккаккан бувну бур ПаччахI­нал хIаписартурал ва кIантту-кIанттурдайсса бакI­дур­гьуминнал буллалисса зулмурду ва рахIму бакъашивуртту духIан къахъанай, Дагъусттаннал халкь паччахIнайн къаршину гьаз хьуну бивкIсса ишру. Ярагъуннил балгусса паччахIнал аьралуннаяр цивппа ххув хьуншиврийн щала вихну къабивкIхьурчагу, бунтираву чялишсса гьурттушинна дурну дур лакрал дакIмяшсса, язисса арантуралгу. Миннавагу кув ттупал ва ттупангирттал кьатI бувну, кув аьс бувну, кувгу махругу дирхьуну Сибирнавун тIайла був­ккун бур. Тайннах увкусса зумалул махъру бухьунссар халкьуннал балайлийн кIура бавсса «Вай ци ххитри ххуллийхсса?» тIисса халкьуннал балай. Тамашачитурал оьтту-ттурчIавун зурзу багьанну увкунни театрданул актриса­хъал ва балай.

«Жула миллатрал хьхьи­чIа­васса балайрдах вичIи­дирхьусса чIумал оьттул лицI­лацIисса гьухъа хьхьицI­лацIисса кунмасса асар бияй,» — учай жула хъунасса композитор Ширвани Чаллаевлул. Циван къабикIави, туну, жула балайрду зумардаха лавхьхьусса, ци-цигу оьсса кьинирду ппухълуннал бакIрачIан дуркIсса чIумал.

Дагъусттаннал Халкьуннал шаэр Фазу Аьлиевал: «Чув ттупанг битарчагу, ккулла нитти­хъал къюкIливухри буккайсса» тIисса махъру дакIнийн багьлай бия ца чулуха лакрал нитти­хъул «АьтIийннари дусса ниттихъал дакIру» тIисса балай тIий, вамур чулуха оьруснал аьралитурал ниттихъул цалами арсваврах зума тIий бувксса чIумал. Циксса бакъахьунссар чил мурадру щаллу бан зунттавун тIайла був­ккун бивкIсса паччахIнал аьралитал, гъурбатрай гьаврду нясив дурсса.
Хьувча ва спектакль ялун нанисса никиран лавгмунил дирхьусса дарсрунугу, ялун бучIантIимунихсса пикринугу.

Читайте также: