Оькьини дуркнан кумагру бунни

36photo_13Август зурул 26-27-нний Ккуллал райондалий­сса цаппара шяраваллавун чявхъа бивчуну, къатран, хъуруннан бала бувну бивкIшиврия жу цакьнива бувсъссия. Мукунсса шяраваллуну хьуну дия Къяннал, Хъювхъиял, Вихьуллал, Ссу­хъиящиял.

Вай шяраваллаву гъагъан дурсса шифердал ма­гъив дакьин дуваншиврул, кумаг хIисаврай, Ккуллал райондалул идарарттал зузалтрал, школарттал учительтурал арцу дартIун, шифер ларсунни.
Ккуллал райондалул бакI­чинал хъиривма Чаринов Ма­хIаммадлул бувсунни шифер ласун мукунна ишла дуршиву, идарарттал зузалтрал дуллуми арцуцIун, райондалул резерврал фондравасса арцугу. Ванала бувсунни цумур шяравун циксса шифер диян дурссаривгу: Вихьлив ва Ссухъияхьхьун – 560, Къянив – 330, Хъювхъун – 110.