«Хан Муртазааьли»

Лакрал хьхьичIа-хьхьичIсса хан, Цалчинма Сурхай-хан, ивкIун ур хъинну чувшиву ду­сса, мудан цала ханлугъ гьарта-гьарза дуллай талати_сса феодал. Кураллал ХIажи-Давудлущал архIал ганал лавсъссар Щама­ххиял шагьру. Муния мукьах туркнал султаннал ганая хан ув­ссар.

ХVIII аьсрулий Ираннал ва Турциянал дянив хъунисса дяъвирду хьуссар. ХьхьичI зуманий турк ххув хъанай бивкIссар. Гайннал щала Ккавкказгу цахва буруглаги бувссар. Амма Ираннаву ялун ливчуссар хъинну пагьму бусса Тахмаси-Къули хан тIисса полководец. Ганал, Ираннал аьралуннаву цIакьсса низамгу дирхьуну, дяъвирдай ххувшавуртту ласлай айивхьу_ссар. Цаппара хIаллава ганая хьуссар Надир-шагь. 1733-кусса шинал Багъдадлив Ираннал ва Турциянал кьутIи дурссар, Ккавкказнавусса Ираннал провинциярду (билаятру) цIунилгу Ираннан зана битан аьркин_ссар тIисса. Чара бакъул хьуну, туркналгу Щамахлив щяивкIсса Сурхай-ханнайн амру бувссар, шагьругу Надирдун буллуну, инавагу махъунай Дагъусттаннайн насу, куну. Амма Сурхай-ханнал султаннул амру биттур къабувссар.
1734-кусса шинал Надир-шагьнал байбивхьуссар Сурхай-ханнащалсса дяъвирду, Щамахигу лавсун, га цимийлагу Дагъус­ттаннайнгу ххявхссар. 1741-кусса шинал (куннал учай 1742-кусса шинал куну) Надир-шагь ивссар Лаккуйн. Ганал лакрал щархъаву хъунисса зулмурду бувссар. Гъумучиял шагьру ххассал буллай, Сурхай-ханнангу шагьнал канийн гьан багьссар. Амма ганал чIивима арс Муртазааьли бакIчисса лакрал бурттигьалт ссугъурдайн лавгссар. Муртазааьлил ва Хунзахъиял нуцаллул, бавтIун щалва Дагъусттанная аьраллу, ТтурчIайнна зун­ттуй, яруссаннал ва лакрал дазуй, Надир-шагьнащал къизгъин­сса талатаву дурссар. Га талатавриву зунттал агьалинал Надирдул аьраллу бух бувссар. Надир-шагьнан гичча лихъан багьссар, ливхъун нанисса чIумал цащала ганал Сурхай-хангу увцуссар.
Му иш халкьуннал оьтту-ттурчIавунма багьну, бувну бур тамансса лахъи балайрду, халкьуннаву ливчIун бур чIявусса бусаларду. ХьхьичIва-хьхьичI Хан Муртазааьлиясса балайрду чивчуну бур Аьли Къаяевлул 30-ку шиннардийва. 1947-ку шинал Юсуп Хаппалаевлул циняр ганиннин кIулсса вариант­ругу цачIун дурну, «Хан Муртазали» тIисса эпикисса поэма бувну бур.
«Хан Муртазааьли» тIисса лахъи балайлул дур 16 вариант. Гай цирдагу дур личIи-личIисса лагрулул. Аьли Къаяевлул бавтIсса балайрдаву бур 14 хха бусса балай. 1941-ку шиналсса «Литературалул хрестоматиялувусса» балайлуву бур 75 хха, 1969-ку шинал итабавкьу­сса «Лакские эпические песни» тIисса луттираву 268 хха бур. Гьарца ххуттавугу II слог бур.
Вариантру циксса духьурчагу, гайннул дянив личIисса тапаватшиву дакъар (лапра чIирисса 14 хха циву бусса вариант цурда ританну). Балай байбихьлай бур Надир-шагьнал цува «дунияллул зал ва заллу хьунна, Дагъусттаннал мюрщи щархъаву шагькъирманну данна, Гъумук Сурхай-хан канийн ласунна, тIий хъунма­сса дяъвилийнсса хIадуршинна дуллалаврия. Ганал амрулийн бувну, ИстIамлив ттупангру бан бувну бур, Мисрилий (Египетнаву) турду дан дурну дур, Къиримнавату къирим мажарду бучIан бувну бур, Ттуплислия ттупру лавсун бур, Аьрабусттанная бидавртту, Иранная къажарнал аьрал бавтIун бур. Ганахь бивкIун бур бакIъялавай битай жазаил ттупругу, бакIлавай битайсса гунпарардугу.
Балайлуву кIицI лавгун бур, Дагъусттаннайн ияннин Надир-шагьнал ци билаятру ва шагьрурду лавсун бивкIссарив: Шаки, Ширван, — Ттуплис, Баку, Сальян, Ганжа, Нахичеван, Къувал. Надир-шагьнал дяъвилул гуж чIалай бур га «кутакрай лявкъуна лакрал вирттавран» тIисса ххуттаву. (36).
Надир-шагьнал аьралуннал аьдад хIат-хIисав дакъа чIярусса душиву балайлуву ккаккан дурну дур, гай лащан бувну аьрщарайсса щамараха, битIикьукьултраха. Шагьнал аьра­луннал чIявушиврия дур ва метафорагу:

Щаращив чIявусса
Дагъусттан улклуй,
ХIачIан щин дакъая,
къажар бувкIукун.
Зяй-зяй тIий дарусса
ссавний цIурттиксса
Чятирду бивщури
ТтурчIайнна зунттуй,
ТIутIул кIутIу тIисса ТтурчIайнна зунттуй
Уртту ххал къашайва
чятирду бакъа.

Къажарнал аьралуннал ххуллу оьттуву бур, аьрщи ттурчIардил дургьуну дур. Къажар бувкIукун, къатраву маоьрду хьуну, щархъаву шагькъирманну, чапхунну дурну, къатри ччучлай, пуркIурая ссавруннай ттуруллив хъанай дур. Зулмурду гьарза хъанахъиссаксса, бу­ттал кIанттухлу талансса вир­тталгу чIяву хъанай бур. Гьарца шяраву Надир-шагьнан хьунабакьлай бур цIу-цIусса вирттал, ссугъращиял ратIув батIлай бур, кьюкьри-кьюкьри дурну, яру­сса, курал, ахъуши, арияхъ, хайдакь ва даргал. Гайннал батIаву лащан дурну дур «чявхъа» бивчуну хьусса мугьалттуха», халкь бур «нех хьуну най, щаращив кунма» (38).
Агьаммур талатаву дайдишин хьхьичI кIицI ларгун дур Муртазааьлил цIагу. Дагъусттаннал аьралуннал хьхьичI авцIуну, га буллай ур «цIараяр кIирисса ихтилат», ганал ихтилат цуппагу бур «ххира буттал улча мурахас буван» хIадурсса вирттаврал дакIру дувансса:

Яларай нани щин
ларай нарчангу.
Махъунмай къахьунну хьхьичIунмай бакъа!
Гьаттардиву бувчми
зана хьурчагу,
ТтиликI къарутанну
ккуллалуйн тачIав!
Магъриблия бувккун,
баргъ бачирчагу,
Ярагъ къабукьанну
душман уссаксса!
Аски душманнащал
дяъвилий бувккун,
Я литIун, я ххув хьун
гъазават банну!

Балайлуву мукьийлла тик­рал дурну дур фольклордануву чIяруну хьунадакьайсса калима: «Цаппара хIал хьуну, манзил лавгукун». Ца мукунсса калималул хъирив ккаккан дурну дур цурда талатавугу. Га дайдихьлай дур Ссугъращату бурттигьалтрал кьюкьа дуккаврийну. Му кьюкьлул янна-ярагъ, дучри цакуцсса бур, так кьюкьлул бакIчинал чу бур оьрусса (ца­ппара вариантирдаву – кIяласса). Га чIара кьюкьа лащан дурну дур параннараха. Гайннал хъирив хIала бувхсса Дагъусттаннал аьраллу лащан бувну бур гъалбурцIурдиха. Ишла дурну дур цаймигу аьжаивсса лащан бавуртту:

Га буран бакъая занчру
бичайсса,
Ягу къув бакъая
чявхъа бутIайсса,
Гай бия вирттаврал
бивтсса ккулларду
Душманнал дасттардайх
бурса бакьинну.

ЧIалачIиссаксса, ва строфалуву ишла дурну дур отрицательныйсса лащан баву («буран бакъая», «къув бакъая»).
Балайлуву ккаккан бувну бур та заманнай ттупанг битаврил куцгу: янсав вярттувун бичавай, ккулла бутавай, га кку­ччу бавай, цIахъар нувчIи ишла бувну, ттупанг някI чIутIул пурх учин бавай.
Талатаврил аьмсса сурат хIасул дурну махъ щаллу дурну дур Муртазааьлил сиппатгу. Га лащан увну ур къакъунттул газулувусса къарчигъайлуха, урттул ссиличIайн дуллай, маша буллалисса цулуцалаха («Тихачул уххай­ва, маша бувайва»). Муртазааьлил тур лащан дурну дур някI ссавниясса параннараха.
Муртазааьли талатавриву ккаккан увну ур давриву куна:

ДачIу дугьай хъуний
ацI-ацIа ихьлай,
АцIра дугьай хъуний
ттурш-ттурша ихьлай,
Рирщуну авчури
Муртазааьли.

Ишла дурну дур диалогругу. Муртазааьли ишираву ккавксса Надир-шагь ур хIайран хьуну. Сурхайхь га цур тIий цIухлай ур. Га дакIнийхтуну тIий ур Сурхайхь:

Дагъусттан, Гуржисттан
вил хьурдай, Сурхай,
Вил арс Муртазааьли
ттулану хьурдай.

Душманнал дурсса цIанил Муртазааьли ялунгу лавай уллай ур. Ираннал аьралуннан Муртазааьли хъинну гуж бусса нарт­ну чIалай ур. Гай бур Надир-шагьнахь тIий:

Цавай яру бури бярду кунмасса,
Царай уттусриксса
цал кару дури.
Му бакъассагу, Муртазааьли лащан увну ур рухI ласай Изрияилнаха, ганал турлийн душмантал бур «параннарал тур» тIий. Ва яргсса эпитет бур.
Муртазааьлил ва Сурхай-ханнал диалограву Муртазааьли цамур куццуйгу ур ккаккан увну. Муртазааьли ур буттахь «ттул урчIамур ка дара дарцIунни», «яшмилул иттав оьттул гьухъ хьунни», «мисри чаннан турлил зума лархIунни», «оьручал зумух бурса бавкьунни» тIий. Ппугу ганал дакI данмур буслай, жаррахIтал гьан банна ка хъин дан, «кIама мусил мисри вичIан гьан данна», «кIачлул кьачIа бидав на тIайла банна» тIий.
Эпосрал кульминация, яла аьратталмур кIану, хъанай дур къажарнал аьрал лергълихун багьсса кIану. Къажар миннат буллай бур Муртазааьлихь, арцу-муси, ясир ласи, так «ина жу гьан бити та Хурасаннайн» тIий. Гайннал бухшаву дур ярг­ну ккаккан дурну: къажар лихълай бур авли ккаччив хъирив багьсса чакъалт укунма, барзул лиян бувсса кьурукьру кунма, гьалбарцI хIала бувхсса ттурзанну кунма. ТтурчIайнна зунттуй къажарнал нурчIал кIаллу дирчуну дур, щинал кIунтI бакъа­сса ратI-ккутIай къажарнал оьттул нехру дурккун дур, къажарнал аьраллу ццаххандарал хьуну бур, гайннан Муртазааьли уттусриксса кару дусса Изрияилнаха лахьлай чIалай ур. Развязкалуву Муртазааьли ккаккан увну ур дайдирхьусса талатаву мусил цIаний дацIан къадурну, душмантал лихълахъи баннин га даччин дан кIулсса полководецну. Ганал мукъурттиву дур душман кьюкьин уллалисса интонациягу:

На зу тIайла банна
та Хурасаннайн,
Махъа чухъри дугьлай,
бяних тур ришлай.

Шикку къажар сан къабувну, Муртазааьли ур тур ишла дуллай, ва ца ттукрайх рищай­сса ттархь кунна («Бяних тур ришлай»).
ЧIалачIиссаксса, «Хан Муртазааьли» бур яргсса миллат­рал тарихраву хьусса хъунма­сса иширан хас бувсса халкьуннал балай.
Сулайман АхIмадов,
филологиялул элмурдал
доктор