Жижара

230002ИСАКЬОВА ФАИЗА НУРАТТИННУЛ ДУШ
Вай гьантрай мукьцIал лахълай бур рахIму бакъасса азардануща ххассал бан къавхьусса жагьилсса хъамитайпа аьпалувух бивхьуну. Фаизан дурагу 54 шин хьуссия. КIямашрал шяраватусса аьпабивухъал, (цивгу жагьилну аьпалухьхьун лавгсса) Нураттиннул ва Гулизардул душ Фаиза шяраву бия хъун тухундалул душ, мунияргу къачIивисса тухундалул арснал щар, ххишала бакъа хIал бавкьусса, ихтилат иминсса, цIу-цIанпир буну янна-ус лаххайсса, ичIувасса кушу-кьютIу ччима мяш хьунну бувайсса хъамитайпа, ласнан бишин-битан кIану бакъасса кулпат.
Фаиза шагьрулий бувну, хъунма хьуну бухьурчагу, зунттал душнил хасият-тIабиаьтрай хъунма хьусса, ккашилнал лякьагу, мякьнал кьакьаригу кIулсса, ласнал ляхъиндалуву хъинну хIурматрайсса инсан буссия. Эшкьи-ччаврий ташугу бувна Исакьов Халипа Исякьлул арснащал. Куннан кув ххирасса лас ва щар уран азар ххарарххуну личIи буваву хъинну кьурчIину бур щалвагу жяматран, ми кIулминнан. Ца бакъа-бакъасса душгу ятин бувну, душнил мюрщисса оьрчIругу жагьилсса ниттил ниттицIа бувунни, куннин кув бакъа чара бакъасса ссурвал батIул бувунни дарув бакъа цIуцIаврил.

Заннал чирчу чичрурив,
ЦIуцIаврил оьсса гужрив,
Буслай, вих хьун захIматсса,
Кьадар вил ялун бучIан.

Ина бай нахIу тортру,
Цаймигу нацIу-кьацIу,
Чув, щичIа ккаккарчагу
Вил симан хьхьичI дацIлай дур.

Эшкьи-ччаврил лавс лачин,
Ца бакъа-бакъасса душ,
Инава ххира жямат
Цан ятин бав, Фаизай?

Тти вин алжан булуннав
Нитти-буттащал архIал,
Вилцириннан дуниял
Оьрмулул хъунив хьуннин.

Фаизал кьурчIисса бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь Халипанахь, душнихь Миланахь, куявнахь Нурисланнухь, душнил оьрчIахь, ссурваврахь Рабиятлухь ва Марияннухь, ласна­уссихь ЯрахIмадихь, бутта­уссихь Айгуннухь, нитти­уссурваврахь Закирдухь, Бухаринахь, ниттирссу Аьишатлухь ва шанмагу тухундалул ХIусайнахъал, Абачарахъал, АьнтIикIа-МахIаммадхъал агьлу-авладрахь. Махънал оьрму лахъи баннав, Фаизан къабуллумур оьр­мулул бутIа душнин, душния бивз­миннан, махъсса мунин ххирану бивкIминнан булуннав. Фаизагу алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин.
КIямашрал жямат

——————————

230001ГЪАЗИЕВ МАХIАММАД ЖЯЪПАРДУЛ АРС
Вай гьантрай мукьцIал лахълай бур ШавкIратусса яхI-къириятрал заллу, шяраваллил ттарцI, аькьлу-насихIатрал лавхъсса чирахъ, Жяъпардул ва Умукусумлул арс Гъазиев МахIаммад аьпалувух ивхьуну.
МахIаммад цалва хъунмур оьрмулий зий уссия хIакинну, цIуцIавурттаща ххассал був­ссия биялсса инсантал. Махъсса мукьцIаллахъул шиннардий зий ивкIссар Щурагьсса азарханалул хъундухтурну.
МахIаммадлул ппугу ччяни аьпалухьхьун лавгун, цалва ххюва ссин ппу акъашиву кIул къабан, ниттищал хъунмасса захIмат бивхьуссар цаллагу дурккуну, ссурвалгу дуккин бан. Му бакъассагу, цалва кулпатращал ххюва оьрчI дуккингу бувну, цалва ххуллурдайн бивчуссар.
ШавкIуллал шяраваллил пахруну ивкIсса МахIаммад кIулнан, лагма-ялттунангу хъинну бусравну, хIурмат лавайну икIайва. Дур ванан дурксса бахшишру, медаллугу, диялсса ХIурматрал грамотарттугу, биялсса барчаллагьрал чагъардугу.
МахIаммад аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь Пирдавслухь, арсурваврахь Жяъпардухь, АьбдулмутIаллиблухь, душваврахь Миясатлухь, Загьидатлухь, Кумсиятлухь, ссурваврахь, щалвагу агьлу-авладрахь.
МахIаммадлул гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав.
Ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав. Оьрмурдая щалиххан битаннав.
ШавкIуллал жямат

Хъун агьулданул кIиний,
Ссавруннайн левххун лавграв,
Дунияллул ххазинай,
Алжаннув мина дишав?

Къума ратIух бивхьусса
Пюрун микI бассан байва,
Бюхттул зунттайн лахъарча
ЦIуртти махIаттал байва
Жул хIакин МахIаммадлул.

Лахъисса ххуллу бивтний
Увххунна къаучайва,
Оьрмулул бюрандалул
Ккуччу ан къаацIайва,
Жул бусравсса МахIаммад.

Идавсил цIа дунуяв
Заннал оьрму буллусса,
Идавсил тIул-тIабиаьт
Цаву ду МахIаммадлун.

Тти шанашу, МахIаммад!
Пирдавс-алжан вин лайкьссар,
Чулу къавхьу хияллу
Дягъулий кьабивтуну.
Мачча душ Сурая,
ш. ШавкIул