Тарифраха лавхьхьуссар хIаллихшиннардил даражагу бикIан аьркинсса

Тарифраха лавхьхьуссар хIаллихшиннардил даражагу бикIан аьркинсса

Ва нюжмардий «ТIиртIусса власть» проектрал лагрулий «Дагестан» РИА-лул пресс-центрданий хьунни Дагъусттаннал тарифиртталсса байсса къуллугърал каялувчи Оьмахан Амирхановлущалсса хьунабакьаву.

З. АьбдурахIманова
Журналистътурахь ванал гьарта-гьарзану бувсунни цалва идаралул тарихрая ва хIакьину ссаха, ци мурадру биттур бавриха зий буссарив му къуллугърай зузими. Амирхановлул бусаврийну, ттинин бивкIсса тарифиртталсса буллалисса Федерал къуллугърал мурадру вания тинмай щаллу буллан Федерал антимонополиялул ялув бивхьуну бур.
Мукунма ванал бувсунни, цалла каялувшиндаралусса РСТ-лул ххал бигьайшиву ва цалийн бувцуну цIакь байшиву халкьуннансса хIаллихшиннардил ва цаппара хъуслил багьри. Жура ишла дуллалисса коммунал хIаллихшиннардихсса, ччучлачисса ттукIрахсса, газрахсса, щинахсса, дацIан дурсса транспортрах ласайсса багьрал (аькIлил) тарифру вайннал цIакь бувайсса бур.
Мукунма пачурдиву ччуччайсса хъуручIул, навтлил ва яла халкьуннал ишла байми дарурттал багьригу аьмну вайннал цIакь байсса бур. Идаралул каялувчинал бусаврийн бувну, хIаллихшиннардил ва хъуслил заллухъруннал кьамул бувсса багьрал ялувгу вай хъирив бизайсса бур.
Тарифру ххал бигьлагьисса батIавурттай гьуртту шайсса бур ряха инсанная сакин хьусса комиссия. Шикку хьхьичI кьамул бувсса тарифрал диялдакъашивурттая ягу мунил хайрдания хасъсса маслихIатгу ккавккун, ягу бусса куццуй битан, ягу му тарифрал хIакъиравусса дахханашивуртту ххи дуван хIукму байсса бур.
РСТ-лул каялувчинахьхьун суаллу буллай, журналистътурал цIувххунни, ттукIрал чулуха жулва жува дузал бан бюхълай бунува, му хIаллихшиндарахсса тариф къалахъссарив куну. Ва суалданунсса жавабран Оь. Амирхановлул кIицI лавгунни, щалва билаятрайсса регионнал сияхIрай, лувату байбивхьуну, жува шамилчинмур кIанай бушиву ттукIрал тарифрал лагьшиврух бурувгун.
Журналистътурал мукунма, дотацион республикалий коммунал хIаллихшиннардихсса тарифру цIакь байни, халкьуннал маэшат хIисавравун къаласайссарив тIисса суалданунгу ванал бувсунни, билаятрай аьмну коммунал хIаллихшиннардих халкьуннал арцурду дулаву 8,3 % лахъ хьуну бушиву. Дагъусттаннай, тIурча, дянивну 7,3 % лахъ хьуну дусса дур. Мукунма кIицI лавгунни халкьуннансса тарифру гьарца дачIи шинай цал ххал бигьайшиву, аьмну республикалул маэшатрал тагьаргу хIисавравун ларсун.
«ХIаллихшиннардих арцу ласайсса идарарттал РСТ-лул кьамул бувсса тариф ххи-чан бувсса кIанттурду бусса халкьуннаща бюхъайссар аьрзагу, квитанциялул копиягу бивхьусса чагъар тIайла буккан «МахIачкъала, 367000, Къархъмасова 24» адресрай жул идаралийн, ягу цивппа бучIан, ягу 67-23-93 телефондалийн оьвчин»,-увкунни Оь. Амирхановлул.

Читайте также: