«Магьирлугърал хьхьу»-Шеърилугърал театрдануву

46_1Ноябрьданул 3-нний Шеърилугърал театр­дануву «Магьирлугърал хьхьу» тIисса музыкалул ва литературалул шадлугъ хьунни. Залму АьдурахIманова Ва хьхьуну театрданул хIаят­раву уттигъанну Египетнава Санкт –Петербурграйн лерххун най диркIсса ва апатI хьуну Синайрал жазиралийн дагьсса самолетраву, оьрмурдацIа хьусса 224 инсаннал аьпалун 224 майлул чирахъру лавхъсса акциягу най дия. Акциялия хавар буминнал майлул чирахъирттачIа тIутIив дихьлай бия. Театрданул цалчинмур зивулийсса залдануву най дия ччянира тIиртIуну диркIсса зунттал щархъал суратирттал выставка. Шичча ялун бувкIсса тамашачитуращал ссят 8 хъанан диркIукун циняв гьаз хьуна кIилчинмур зивулийсса хъунмур залданувун. Тамашачитуравух бия жулла республикалул творчествалул халкь, ДГУ-лул актертал хIадур байсса факультетрал студентътал, миннал преподавательтал ва литература, магьирлугъ ххирасса укунмасса халкь. Миннаву чансса бакъая цала-цала оьрчIащал бувкIссагу. Ва хьхьуну цалчин театрданувун бувкIсса на, на кунма цаймигу, махIаттал-хIайран бувну ливчIунав уттигъанну цал библиотекану, хъирив музейну диркIсса вай къатри дакьин дурну, цIу дурну ябатIин къахьунну лякъайхту. Заманагу захIматсса бухьукун, гьар кIанай арцурду кьуркьуну, гьар чулуха ссуссукьушиву ххи хьусса чIумал укун чIявусса харжгу буккан бувну, ябатIлай батIин къашайсса театрданул вивсса ремонтрай, матахIрай къамахIаттал хьун бюхълай бакъая. Магъулу мусил щинну дурксса гипсрал накьичру, бумбархатрал пардавртту, хъунира-хъунисса караматсса чарттал люстрарду-вайннуха чIалачIиндарал сахIналий хъанахъимунил хъирив лаян бигьану бакъая. «Магьирлугърал хьхьу» дачин дан сахIналийн бувксса Шеърилугърал театрданул художествалул руководитель Ариза Батировал цинявннахь тавакъю бувна авиакатострофалуву оьрмурдацIа хьусса пассажиртурал аьпалун циняв лавай бивзун, ца дакьикьалийсса пахъ багьан. «Магьирлугърал хьхьунил» программа мукунна сакин дурну дия ца цамургу иш дакIнийну — ва кьини ацIния кIира шинал хьхьичI дунияллия лавгссар Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатов. Шадлугъгу дайдирхьуна шаэрнал аьпалун цаппара махъругу лавхъун, ванал таржума дурсса машгьурсса Аьрасатнал чичу, шаэр Александр Пушкиннул назмурду дуккаврийну. Дагъусттаннал Чичултрал союзрал председатель МахIаммад АхIмадовлул кIицI лавгуна, хъунасса шаэрнал ччя-ччяни тикрал бувайсса бивкIсса махъру. -Буссар шаэртал лагьну щурщулий махъ учирчагу арх­­сса манзилданийн баяй­сса, бу­ссар мукунма шаэртал лахъсса чIуний вев тIурчагу чIа­равнанвагу къабаяйсса. Укун учайва жула Расуллул. ХIакьину ва сахIналия ваная буслан ва чIявусса тикрал хъанан аьркиншинна чIалай дакъар. Расул ХIамзатовлул цаятува учинмур муданмагу абадлий тIинма кьабивтссар. Жун ччай бур ва театрданул сахIналий лагьну, щурщулий увкумур тийхминнан бавну, -увкуна МахIаммад АхIмадовлул. Хъирив сахIналий уттигъанну хьусса апатIраву жаннацIа хьусса халкьунная аьпалул махъругу куну, Дагъусттаннал Композитортурал союзрал хъунама Рамазан Фаталиевлул сахIналийн буккан бувуна цала каялувшиннаралусса «Камерета» тIисса вокалданул ансамбль. Ва ансамбль сакин бувну бур МахIачкъалаллал № 8 магьирлугърал школалийн заназисса душваврая. Вайннал шикку щаллу бувуна Джованни Батиста Перголезил кIива балай ва цаймигу произведенияртту. Мукунма ва хьхьуну сахI­налийн бувккуна Даггосфилормониялул ва Оьруснал театрданул артистал. Ххуй-ххуйсса шеърирду ва балайрду щаллу бувуна ДГУ-лул культуралул факультетрай дуклакисса жагьилтурал. Даггосфилормониялул артистурал щаллу бувуна Пушкиннул, Баратынскийл, Опухтиннул, Алексей Толстойлул мукъурттийсса романсру. Оьруснал театрданул артис­турал ва залданувасса укунмасса тамашачитурал бувккуна Пушкиннул, Лермонтовлул, Ахматовал, Пастернаклул, Есениннул шеърирдугу. Хьхьунил ссят 12 хьуннин лахъи ларгсса магьирлугърал шадлугърал ахирданий тамашачитал таза буккан бан кунма «Идальго» тIисса интеллектуал клубрал вакилтурал бувуна «Литература и искусство» тIисса тIуркIу.