Къучагъсса зунттал арснал кьинилий

Къучагъсса зунттал арснал кьинилий

Октябрьданул 24-нний хъинну лахъсса даражалий хьунадаркьунни Ккуллал райондалий кIийла СССР-данул Виричушиврул цIа ларсъсса АхIмад-Хан Султаннул оьрмулул 95 шинан хас дурсса байран. Байрандалий гьуртту хьун бувкIун бия МахIачкъалалия Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммад-ХIажи Зайналаьбидов, Дагъусттаннал БакIчинал администрациялул отделданул хъунама Артур Исрапилов, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат ХIасан Аьлиев, Къиримнавусса Сакскаллал райондалул советрал председатель Николай Россоловский ва ванащалсса делегация, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Къюннуев Абакар, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Айдиев ва вайннащалсса делегацияртту ва цаймигу чIявусса хъамал.

ХIажимурад ХIусайнов
Мероприятие дайдирхьуна Ваччавсса майданнив гьашину дацIан дурсса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданул хьхьичI тIутIив дишаврийну. Яла циняв хъамал лавгуна Виричунал буттал шяравун 1-мур ЦIувкIрав. ЦIувкIуллал жямат хIадур хьуну бия унгу-унгуну хъамал кьамул буван. Шяраваллил кIичIиртту бия чIюлу бувну, АхIмад-Хан Султаннул хъунисса суратру лалхьун, бартбисуртту чIирттайх бивчуну. КIичIиртту бия инсантурал бувцIуну. Ва мухлукьат инсантурал янилун багьлагьисса чIумал, дакI дия хъинну ххари хъанай, жулва тарих, жулла дуниял паракьатну дикIаншиврул талай бивкIсса чиваркI инсантурал дакIурдиву бушиву тасттикь хъанахъишиву чIалай.
Ххуйра-ххуйсса Виричунал суратругу хьхьичIух дургьуну, занай бия хъуними ва мюрщими, кувннал кув барча буллай.
Циняв хъамал батIайхту, шяраваллил дянив АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIагу тIутIив дирхьуна. Яла Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулаймановлул баян бувна АхIмад-Хан Султаннун 95 шин хъанахъаврин хас бувсса мажлис тIитIлатIишиву. «Лакрал ва татарнал миллатирттал дянив ватан дуруччин багьлагьисса чIумал чувшивуртту, къучагъшивуртту дуван хъинну сивсусса арсру ва душру чIявусса бивкIссар. Миннавасса цану хъанахъиссар жула къучагъсса зунттал чув АхIмад-Хан Султан. Укунсса арсру хъуни бувсса миллатру дунияллул элиталул миллатруну хъана­хъиссар», — куна ванал. Махъру лавхъуна 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса элмурдал доктор МахIаммадбаг ХIусайхановлул, Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммад-ХIажи Зайналаьбидовлул, Къиримнавусса Сакскаллал райондалул советрал председатель Николай Рассаловскийл, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат ХIасан Аьлиевлул, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи ХIажи Аьйдиевлул, шамийла «Чувшиврул ордендалун» лайкь хьусса Энгельс ХIажимахIаммадовлул, Ккурккуллал школалул директор Даниял Магьдиевлул ва цайминнал. Ккуллал райондалул бакIчинал Къиримнава бувкIсса хъамаллуран бахшиш дурна зунттал тIабиаьтрал сурат.
Шинал мутталий райондалийсса дуклаки оьрчIал дянив най диркIсса, Виричунан хас бувсса шеърирду ва сочиненияртту чичин баян бувсса конкурсирттаву ххув хьусса оьрчIан дипломру буллуна. Мукьилчинмур классирттаву дуклакисса оьрчIру кьамул бувуна «Аметхановцы» тIисса оьрчIал сакиншиннаравун. Вайннай галстукру бахIаву, билетру булаву, значокру лачIун ихтияр дуллуна хIурмат лавайсса хъамаллура­хьхьун.
Муния махъ Дагъусттаннал балайчитурал ва Ккуллал райондалул культуралул зузалтрал концерт ккаккан дурна. Мунинма тIий був­сса сахIналий хьуна хъинну ххуйсса концерт. Концерт дачин дурну ия райондалул бакIчинал маслихIатчи ва пресс-секретарь Шамххал Хизриев. Концертравух гьуртту хъанай бия: Карин Кьадинаев, Загьидат Муслимова, Жамиля Аьбдуллаева, Залихха, Султан ХIусманов, Мариян Жамалуттинова, Шавлухъ СалихIова ва райондалул цаймигу культуралул зузалт.
ТIивтIуну бия хъамаллуран ссупрагу. Байран ахттакьуннин лахъи ларгуна.

Читайте также: