Запись

Жижара

ХIАЖИБУТТАЛ АРС МАХIАММАДОВ НУРИСЛАН Вай гьантрай, оьрмулул 77 шинаву, цаппара хIаллай къашавайгу хьуну, дунияллия лавгунни ххаллилсса дакI-аьмалданул заллу, Бархъаллал ХIажибуттал арс Нурислан МахIаммадов. Нурислан увну ур 1938 шинал Ахъушиял райондалийсса Бархъаллал шяраву хъудугьул кулпатраву.

Запись

Лакрал таварихрава

Лакрал (мукунма вайми бикIлил дагъусттан агьулданулгу) мархрал хIакъираву дуссар кIира теория. Цаннийн бувну, лак бувкIссар КIинеххаваллил (Междуречье, Мессапотамия) бакIрава. Байбишинну муния.

Запись

Инсаннавусса «шлакру» – цир?

Аьжаивсса, инсаннавусса «шлакирдая» чIявусса чивчуну бур, амма элмулул литературалий тIурча шлакирдая цичIав чивчуну бакъар. Вайннуя чичлачими вихну бур инсаннал организмалуву муданна лув дагьсса ари-вари дикIайшиврий,