Хъанаривгу дирссар дяъвилул къяртта

Жул щар дур Гъумучату 7 километралул архну, яруссаннащалсса дазуй. Гъумучату нанийни хьунабакьайссар неххайх бивхьусса кIива ламу, Вилттащиял ва Убурдал щарду, 2 ферма – ца Гъумучиял, цагу Убурдал. Шяравун биян хьхьичI дуссар Ппирвявалу тIисса кьан, бигьалаган щябикIайсса. Гичча бикIайва ххуллурду Варайн, Буртнив, Уримукьардал махIлардайн. Гичча шяравун бур бакIлавайсса ххуллу. КIаразулухату тIисса кIанайн бивукун дур хIатталу. Щар чIалан дикIайссар. Ливккун чая, бурттигьулт бикIу, бахьттагьалт бикIу, буллуну ссаламгу, дурну дуаьрттугу, лагай гихунмай.

1940-1941 шиннардий жул шяравугу дия дурну колхоз, совет, байбихьулул школа, медпункт, изба-читальня. Агьали зий-занай бия, хъуру дугьлай, ятту-гъаттарал фермардайх, оьрчIру дуклай, цалва-цалва маэшат буллай. Му шинал хъуния дуркIун дия авадансса бакIлахъия, ятту-гъаттарая ппал, нис. Агьалинал сурду буцIин бувну бия къалмул, ххуйсса маэшатрая ххарину, дутлай бия кIи. Жул ппухъругу лагайва хIалтIилийн, цалва кулпатру кIи рутан хIадур бувну, къалайчиталну. Му куццуй ххарину, ххуйну, кулпатру буллай, чIава жагьилтал лачIун буклай, путру гьаз дуллай, лечлай, чIиллай буклай. ДикIайва Осоавиахим военный подготовка тIисса жагьилтурал кьюкьа. Миннал командирну икIайва жула шяравучу Султанов Ибрагьин.
ДуркIуна 1941 шин, бувкIуна хъув буккан хIадуршин дайсса март барз. БукIлан бивкIуна хIалтIилийн лавгсса ппухъру, цащава шаймур бувну, кулпатирттан янна-ус ларсун. Колхозрал хъуними бия хIадур хъанай хъув буккан, хъарас щун. Жул Хъанардал шяраваллил лухччив дуссар Лакрал райондалий зунттурду, ххяллу яла чансса, уртту-тIутIал оьрчIи дурсса кIанай, авлахърайн увккукун, кьункьал ххуйшиврул увччу уллалисса. Мунияту ханнахъал, щамххалтурал заманнай ми жул лухччал заллухъру хъанай бивкIссар. Сурхай-ханнал заманнай жул шяравучу ивкIун яла гужма виричу мунал аьралуннал кьюкьлуву, Гъаппаев Ибрагьин тIисса. Хайр шаврих, ягу кумаг баврих луглан бикIай яхIлил къирият думи цинявгу. Жул шяравугу бия, бугу буссар мукун ххаллилсса хъами-оьрчIгу, ххишала бакъа лавайсса даражалул виртталгу. Бия ххишала бакъа аькьлулулгу бувччусса, дунияллул хIалкьазиягу кIулсса хъуни ттаттахъулгу, хъуни бавахъулгу. Бия дялахъру дан кIулсса зюннав, гармун бищулт. Буртнив щар хьу­сса Разил Аьйша тIисса балайчи, Сталин Дагъусттаннайн увкIсса чIумал яла ххуймур балай увкуну, патифондалий дирхьуну балайтIи байсса паластинка дурсса. Вания гихунмайгу чичин хьунссар ххуй-ххуйсса иширттая жула шяраву му дяъви байбишин хьхьичIсса шиннардий хьусса. Интту кьинирду унгу-унгуну ялун дарчуна, агьалинахь хIадур хьияра тIий авлахърайн буккан. ХIадур хъанай бия хъарас щай кьинилийн, дукьрахIан дансса кьаллалсса, цамунилсса буллай.
Март барз, 1941 шин. Дукьра­хIанттил кьаллу щарай бия, дурну бартри, буркив, ккунукрал ххункIру, пулавртту, бивххун яттил хIайвант, ми шахьлай, зюннав-гармунну бишлай, къавтIий, балайрду тIий був­ккун бия щарнил хьхьичIун. Жямат, хъуни къужри бия цалва рахIурдугу явай лавххун, хъарас, рукIру хIадур дуллай. Ницру бия, кьирттайх ххуй­сса карщивгу дархIуну, хIадурну рукIирал лув буххан. Агьали вана укун ххарину, шадсса кьини дия. Щарнил дивиртал Малла, Оьмар, АхIмад бакIчиталну, сукку хьуна хъув бувккун хъарас щилай. Щин дутIлан бивкIуна хъарас щайминнайн. Хъу дюхъаннав, тта бю­хъаннав, кIанттуву оьрчIал чIу чан къахьуннав, чIали буцIиннав, сун ганзсса хьуннав тIисса дуаьрттащал, бувккун Гьанал БакIухалу тIисса кIанайн, щуна хъарас гьарцаннал ирглий кIамайму бугьлай, дуаьртту дуллай. Яла баян бувна Хъурду­ккаврил хъатIи баншиву, дучригу ххяххан бувну, Дувурданиха тIисса кIанайн бачин аьркиншиву, кIикку лечлантIишиву, бартри дулуншиву хьхьичIун бувкминнан. Цалчинми дучри ххяххан бувну, Атаев Аьлил заллусса чу хьхьичIун бувккуна, кIилчин ххяххан бувсса дучраву Гъазинахъал Расул бурттисса чу бувккуна. Му дия хъуннасса ххаришиву, миннангу, миннал уссурссуннангу. Миннайн сунттул лачакру дичлай, дучрал дарвачирттайх чалагъайртту дархIуну, балай тIий, къавтIий бия. Укун ххарисса дия 1941 шинал жул шяраву мартрал 22-сса кьини.
Махъ дяъвилул щатIив шяраву ливчIсса мюрщи-хъуниминнал ялттугу лавгуна. Ппухълу, арсру, уссурвал фронтрайн лавгминнал къатта-къуш ятинну, заллухъру бакъасса кунма ливчIуна. Магъал лув дацIан дурсса ттарцIру ва ца ххуку дурсса кунна чIалай дия. Дяъви лахъи лаглан бивкIукун, къатравун цурку увхсса кунма, дукия чан хьуну, оьрчIру цукун дуланмагъ банссарив къакIулну ливчIуна. Чурххайн лаххаймур тIатIлай, мачIру дизлай, ппалул ххаллая ччитри буллай, бурчурдия усру дуллай дуланмагъ хъанан багьуна. Дяъвилийсса буттахъал цала паюк буканссия, миннал оьрчIай бия язугъ. Ца талихI му бия, жул Хъанардал къурув шайва чIявусса къурнил нувщи, лутIулт, кьак, кIут, кIучIалу, хьхьунцIуллу, къур, мечI ва личIи-личIисса цаймигу уртту, ми канай, чансса иникIмагу хIала дурну, миннуя дуканмур дуллай дуланмагъ хъанай бия. ЧIявусса хъами, жагьилсса, щар къавхьусса душру къанаврду дуклан гьан бувна, минная гилува ливтIуссагу хьуна. Оборона Ккавкказалийн гьан був­сса жагьилталгу хьуна.
Ми шиннардий дукIлан дир­кIуна извещенияртту, сукку хьуна шяраву маоьрду. Кьини дурккуна жул жяматрайнгу. Жул Хъанардал шярава аьрайн увцуна 64 инсан. Миннавату, щавурду дирну, сакъат хьуну, зана хьуна 27 инсан.
1945 шинал жул шяравачу Бугъанов ХIажи ХIусмановичлун дуллуна Совет Союзрал Виричунал цIа. Му шинал шяраву хьуна 22 маоь. ХIисав дара зура, ци тагьар диркIссарив шяраву, щичIан гьанссарив къакIулну ливчIсса халкьуннал, аьтIий, вев-гьарай тIисса ниттихъал, ссурварал, мюрщисса ва дахьва ликкурттай бавцIусса оьрчIал. Укунссара кьини дурккуна щалвавагу Лакку билаятрайх.
Цал уттигу ппухъру дакIнийн бичлай, ттун миннат бан ччай бур – ххишала бакъа ххирасса, аьзизсса жул ппухълув, багъишла битияра зуха жущара шайссаксса аякьа дан къабюхъаврихлу, зула дакIниймур жухь бусан къашаврихлу, щалихханнин чIарав къабикIаврихлу.
Жул хъанар бивзун бур цIана Къизилюртуллал райондалийн Султанянгиюрт шяравун. Дяъвилул цIараву жанну дуллусса буттахъан гьайкал дирхьуссар 1973 шинал. ХьхьичIва-хьхьичI ва райондалий дурссар Совет Союзрал Виричу ХIажи Бугъановлул гьайкалгу. На хъинну ххарину ура, ттущала шяравучуталгу бувцуну, ва гьайкал дацIан дан хьуну тIий.
Тукунсса чIунну тачIав тикрал къахьуннав.
На барча буллай ура ттула щарнил жямат ва лакрал агьали Ххувшаврил 70 шинал байрандалущал. Зул оьрмурду зулва кулпатиртталсса буллай, ххарину, рязийну гьаннав. Амин.
Ниъматуллагь Тамадаев,
захIматрал ва къинттуллух­сса давурттал ветеран
ш. Хъанар