Муххал ххуллий мугъаятшиву аьркинссар

Цуксса дюъ дихьлай бунугу, машиналул шупIиртурай муххал ххуллул переездирттай мугъаятну бикIан аьркинссар тIий, переездирттай ми багьанану инсантуран апатIру хьусса ишру чан хъанай бакъар. 

Май зурул 6-нний Къизлардал райондалий сигнализация саргъунну зузисса переездрай (6 км. пикет 3) кьай духхай поезд №3014 щуну бур ВАЗ-2106 машиналийн. Хъиривлаявур­ттал чIалачIи бунни машиналул шупIир М.К. Амираьлиев сигнализациялул къадагъалух ва машинистнал сигналлах къулагъас къадурну,переездрайх най ивкIушиву. Поезд машиналийн щуну, 1 инсан ивкIуну ур, шупIир ва ца пассажир, захIматсса цIунцIияртту хьуну, Къизлардал азарханалийн биян бувну бур.
МахIачкъалалийх нанисса муххал ххуллул переездирттай мюхчаншиву дузал даврил тагьар ялу-ялун захIмат хъанай дур. Нанисса шинал МахIачкъалалийх нанисса му­ххал ххуллий 6 ДТП хьуну дур (хьхьичIмур шинал вара чIумул дянив – 5 ДТП). ЦIанасса чIумал Ухссавнил Ккавкказуллал му­ххал ххуллий 20 ДТП хьуну дур. Миннува 6 иш, циняр ДТП-ттал 30%, Дагъусттаннай хьуну бур. ХIакьинусса кьининин Да­гъусттаннай ДТП-лувун агьну ивкIуну ур 2 инсан, цIунцIияртту хьуну дур 4 инсаннан.

ХIурмат бусса шупIиртал!
Муххал ххуллул переезд – му ххуллул яла захIматмур ва нигьачIимур бутIар. Микку, ххуллул низамрава къаувккун, хъинну мюхчанну икIан аьркинссар.
Переездрайх нанисса чIумал дуруччин аьркинссар ххуллул низамрал тIалавшиннарду. Зул низам къадуруччаву савав хьуну чIявусса инсантуран, зущаламиннан ва поездраву наниминнан бала-апатIру хьун бюхъайссар. Бюхъайссар цIу лачIун, пIякь учаву хьун.
Мюхчан бувара зулва ва цайминнал оьрмурду. Ца-кIира минутIралшиврий, зу ттур­шахъул инсантурал бакIрачIан бала буцин бюхъайссар. Мюхчанну бикIияра.
С. МахIадов,
МахIачкъалаллал,
региондалийсса
инфраструктуралул
дирекциялул хъунама