Жагьилшиву даврин дайшишру дакъар

nsord_2«Илчи» кказит редакция­лийхчIин чичайсса отделданул аьркиншиннарай на хьунаакьара мадарасса лакрал къуллугъчитуращал. Шикку зузисса 12 шинавату 10 шин ттул ва отделданий зий ларгунни. Ва отделданул редакторну зий харж ласлай унугу, ттун нава почтальонну чIалан икIара, «Илчи» кказитрах мякьсса буккултрачIан му биян буллалисса.

Ттун ттуйнма пуч бачIу учирчангу къаччан къабикIанссар, ттунма «Илчигу» ххирану, микку зузаврия пахругу буну тIий.
Гьарманал цалва аькьлулул лагрулийсса ихтилат бикIайссар. На хъунмасса барчаллагьрай икIара уттинин ттунма хьунабавкьусса лак ци даврий зий бухьурчангу 90% лакгу, лакрал кказитгу, буттахъал улчагу ххирасса, лакрай дакI цIуцIисса хьунабакьаврий. Вана уттигу ттун хьунаавкьунни ца жагьил­сса къуллугъчи, МахIачкъалаллал Кировский администрациялул хъунама Сагидов СалихI. На хьхьичIвагу хьуссияв шагьрулул администраторталну зузисса лакрачIа. Сагидов СалихI Камаллул арснал даврил низам, кьяйда лапра личIийсса дур. Ванал цачIанма бувкIминнал масъалартту анаварну, оперативнайну, цалва кумагчитурайнгу оьвкуну щаллу бувай. ХьхьичIва ва идаралул коридорду, кабинетру халкьуннал бувцIуну бикIайва. ЦIанарив шикку хъуннасса илкиншиву дур. Ванал канцеляриялул хъунмамурну зий бур ххаллилсса лакку инсан Зайдиева ПатIимат Жамалуттиннул душ, ур шикку Камалов ХIасан-ХIусайнгу. Вай «Илчилул» хьхьичIвасса гьалмахтал бур. Цалла аьркиншиндарай бувкIмигу шикку хьусса цIушиннарая рязийну бур. Инсаннал къуллугъ щаллу баврин куц-тагьар къулайсса дур тIий бур. Яла-яла шикку хьхьичIва кунмасса щачу-кьючу чан хьуну бур. На хъинну ххари хьура ванал «Илчилул» чулухуннайсса къулагъас ларайсса душиврия. СалихI Камаловичлул, цува хьхьичI хьуну, цинявппагу цалва зузалтращал чивчунни 100 кказит. Ми бакъассагу, цалва гъанминнайн, гьалмахтурайн оьвкуну, гайнналгу 100 «Илчи» чивчунни. Вана укун, 20 минутIрал мутталий, СалихI Сагидовлул кумаграйну 200 «Илчи» чивчунни. Барчаллагь вин хъунмасса, СалихI Камалович!
Хъиривмур «Илчилий» цинявппа жулва кумагчитурая гьарта-гьарзану чичинтIиссар, цIусса шинащалгу барча буллай.
ЦIанакуллив ттул хъунмасса тавакъю бур районнал хъуниминнахь, школардал директортурахь, шагьрурдайсса къуллугъчитурахь ва ишбажаранчитурахь. 2015 шин хъанай дур Гитлердул фашистал ккуччу бувну Ххувшаву ларсун 70 шин бартлаглагисса юбилей. Мунияр хъуннасса байран жулла цамур дакъассар. ЧIявусса ливтIуссар тархъаншиврул цIаний. Хаснура Дагъусттаннай, лакрай къия хьуссар. Жува немецнал лагъарт къавхьусса миннал чувшиврийнуру. Мунийн бувну, гьарцагу хъунаманал цалва идаралий чичаву тавакъюри «Илчи». ЖучIасса мунил багьа 380 къурушри шинай.
Амин Аьбдуллаев