Хъуру ва лухччив страховать дуллан багьлай бур

dyt_11Зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бигьасса бакъар. Ший хъурунная бакIлахъия дучIан дуван кьанивнияр захIматну бур. Ялунссаннун чIявумур чIумал инттухунмай мурхьру тIутIайх бивчусса чIумал, ссуттихунмай къалмул чIаллу, хъюруврал ккамартту буцIлацIисса чIумал чявхъа бивчуну гьарца зат зиялун гьан дувай. Учала бур: «ТIабиаьтрал ххуй бакъасса гьава къабикIайссар», — тIисса. Духьунссар ва учалалувугу цинна лархьхьусса тIайлашиву. ТIайланма учинна, ва цIана чичлачисса макьала чичинсса багьана ттул хьунни, август зурул дязаннивсса ца нюжмардул мутталий шамилва чявхъа бичаву Ккуллал райондалийн. Улу цивппагу кIира-шанна сантиметралул лагрулул бия.

ЦIана на ихтилат буллай акъара хъуру дугьаврия ва къадугьаврия. Ттул ихтилат жула хъуруннал Агрострахования дуллан аьркиншивриятур. Гьай-гьай, чIярусса законну кIулну дикIан багьлай бур дучIан дувансса бакIлахъия страховать дуваншиврул. Гьарца каснал цала буруккинтту цу-унугу увкIун ганал чулийн буккан буванссар тIисса умудгу щялусса бушиву бусан ччай бур. ТIайлар, шикку бур ца хъунмасса «Амма». Му хъанай бур Лаккуй яхъанахъисса инсантурахь, сайки цаппара инсантурахь личIаннин, каруннахь чагъар бакъашиву дугьайсса хъунил, бувгьусса багърал, дуцайсса лухччинул, ганил заллуну ушиврул. Вай чагъарду, уттизумуну учиннуча «зеленкартту», лавсун махъгу, ца дайшишру ялагу хъанан тIий дур. Му дайшишру Ккуллал райондалий метеостанция бакъашиву. Зунттавусса гъарал лачIаврил, чявхъа бичаврил, марххала буваврил, буран бищаврил ишру зунттурду хьхьичIун багьлай гьарца шяраву личIи-личIисса лагрулийсса хъанан бикIай. Агрострахованиялул идаралул цалчин тIалав бувайсса чагъарну хъанантIиссар метеостанциялул дуллусса справка. Мунийн бувнура на тIутIисса, метеостанция аьркинни тIисса. Ттул умуд бур, ва на гьаз бувсса масъалалуцIун бавхIусса цала пикрирду бусанссар къуллу­гъирттайсса шяраваллил хозяйствардащал дархIусса давур­ттай зузисса пишакартуралгу, тIисса.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул