Хъуншагьрулул маэшат ххуй шаврил хIасиллу дунни

dsdr_3Августрал 26-нний МахIачкъалаллал администрациялул бакIчи МахIаммад Сулаймановлул каялувшиврулу хьунни шагьрулул къуллугъчитал гьурттусса гьартасса совещание. Тикку дунни хъуншагьрулул маэшат ххуй баврин хасъсса дачIи шинал давурттал хIасиллу.

ХIасан Аьдилов
Совещаниялий махъ лахълай, М. Сулаймановлул бувсунни администрациялул хьхьичIсса масъаларттая.

— МахIачкъалаллал администрациялул хьхьичIсса агьаммур масъала хъанахъиссар Дагъусттаннал хъуншагьру гьарца шикку яхъанахъиманан гьар чулуха къулайсса баву. Жунма аьркинссар жулва шагьрулул маэшат ххуй бан циняв хIала-гьуртту хьуну, — увкунни шагьрулул бакIчинал.
Ганал бувсунни, мукунма, шагьрулийсса яла захIматмурну хъанахъисса масъалалия — аьрщарал ва градостроительствалул законну лиян дуллалисса иширттая. Шагьрулул бакIчинал пикрилий, ми масъалартту щаллу баншиврул, аьркинну бур ихтиярду дуруччай органнугу хIала буххан бан шагьрулул иширттавух.
Шагьрулул маэшат ххуй баврин хасну дурсса давурттая ихтилат бунни МахIачкъалаллал бакIчинал хъиривчу ХIаким Аьши­кьовлул.
Ганал бувсмунийн бувну, хIакьину МахIачкъалалив зий бур 33 промышленностьрал предприятие. Гьашину 6 зуруй МахIачкъалалив дурну дур 169,5 азарда квадрат метрарду къатрал. Му хъанай дур рес­публикалий дурминнул 42,3 процент. Хъуними ва дянивми даражалул предприятиярттал зузалтрал харж хьуну бур 24 674 къуруш, му ххиссар дянивну лавсъсса республикалул харжнияр 30,3 процентрал. Дахху-ласулийну дурххуну дур 138,14 млрд. къурушру, дукIусса вара чIумух бурувгун 11 процентрал ххишалану. Шагьрулий зий бур 13 базар, тикку маша буллай ур 9000 инсан.
Цивппагу зузисса ишбажаранчитал июльданул 1-нин бивкIссар 17510 инсан. МахIачкъалаллал хъиривчунал мукъурттийн бувну, чIиримур бизнесрал субъектирдал 25,1 млрд. къуруширттансса маша бувну бур, дукIунияр 4,5 процентрал ххишалану.
МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул бакIлахъия гьашинусса 6 зуруй хьуну дур 8,3 млн. къуруширттансса, ларгмур шинал вара чIумал – 5,8 млн. къуруширттансса. 2014 шинал циняв журардал хозяйствар­ттаву бивкIссар лухIи гъаттарал 14915 бакI. «Дурсса мониторинграл чIалачIи буллай бур тамансса зузи къадуллалисса аьрщарал луртанну душиву – 1411 гектар», — увкунни ХIаким Аьшикьовлул.
Ганалва бувсунни инвестициярдал программалун циксса арцу итадаркьуну дуссарив, миннух циксса объектру бувансса пикри буссарив. Циксса налогру ратIлай буссарив ва циксса давуртту шагьрулий дурну дуссарив.
Совещаниялий ихтилат бунни МахIачкъалаллал УЖКХ-лул хъунама Магьди Айналовлул. Ганал бувсунни шагьрулул кучарду бакьин баврил, пляжрай дурсса давурттал хIакъираву.
Совещаниялул хIасиллу дунни МахIаммад Сулаймановлул.