Мотоциклистурал дастта МахIачкъалалив

Главная страница » Мотоциклистурал дастта МахIачкъалалив

dyt_16Август зурул 25-нний, ларгсса итни кьини, Ккавкказуллал бур­ттигьалтрал дивизиялул юбилейран хас дурсса мотопробеграй гьуртту хъанахъими бивунни МахIачкъалалив. Му мотопробег дайдирхьуссия Москва-Севастополь маршрутрай, гихуннай Ккав­кказуллал шагьрурдайхгу бувккун, бивунни ахиргу МахIачкъалалив. Ттурша мотоциклист ур кьюкьлуву, гьарца шагьрулий 500 инсан ххи хьуну кьюкьа хъун шайсса дур.

МахIачкъалаллал хъун майданнив хъамал – мотоциклис­тал хьунабакьин увккунни Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповгу.
«Мотопробег гьамин Севастополь шагьрулия дайдишавриву хъуннасса мяъна ду­ссар – му оьруснал ярагъуннил кьувватрал ва савлугърал шагьрур. ЛухIи хьхьирийсса Аьрасатнал паччахIлугърал вирдакIри», — увкунни мунал. Рамазан АьбдуллатIиповлул барчаллагь увкунни «Ночные волки» мотоклубрал президент Александр Хирурглухь, Аьрасатнал билаятрал дакьаврил ва дусшиврул вакилтал хьуну, шагьрурдайх буклай агьамсса даву дуллай бушиврухлу.
«Гьашину Дагъусттан террористуращалсса дяъвилий ххув хьуну 15 шин шаву кIицI лаглагиссар, му ххувшаву ларсъссар дагъусттаннал ополчентал ва аьрасатнал саллатI ца хьуну душманнайн данди бувккун тIий.
Бурттигьалтрал дивизиялулгу аьмсса билаятрайн кьини дуркний уссурвал кунма лагма лавгун душман ххит увайшиву ккаккан бувссар бусалардавун багьсса гьунардайну» — увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.
«Хьхьунил барцIру» мотоклубрал президент Александр Хирурглулгу бувсунни цала мотопробеграйну Ккавкказуллал агьалинахь Къиримнал чIарав бавцIуну тIий барчаллагь тIий бушиву.
«Къиримнаву тай ишру хъанай байбишайхту дакIнийн багьуна жун Ккавкказуллал шагьрурдайх буккан, жулва ппухъруннал жуйнма аманат бувссар Ватан дуруччин, ядуван, жувагу миннал аманатрайн хиянат къахьунтIиссару. Ватандалун вирттал аьркин багьтари, жу чIарав буссару, «Дикия дивизия» зана хьуссар» — увкунни мунал.
Ва мероприятиялий гьуртту хьунни дагъусттаннал «ЛухIи барзулт» мотоклубрал вакилталгу.
Ккавкказуллал бурттигьалт­рал аьпа уттава буллалисса мемориал дацIан дан най бусса бур Москавлив, Поклонная зунттуй. Бурттигьалтрал ватандалиясса аьрщигу дуллунни Александр Хирурглухьхьун, аьпа уттава буллалисса кIанайн палцI дуваншиврул.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля