Лакрал райондалул ирглийсса ххувшаву

Главная страница » Лакрал райондалул ирглийсса ххувшаву

dsdr_7Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалий Гъумучиял клубраву хьунни кIанттул цилакаялувшиннарал органнал давриву хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу республикалул зунттал районнал дянив 2-мур кIану бугьаврихлу ДР-лул БакIчинал грант тапшур дуллалисса шадлугъ.

Лаккуйн увкIун ия ДР-лул БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммадхIажи Зайнулаьбидов. Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, идарарттал каялувчитал ва жямат. Шадлугърал бусравсса хъамал бия: ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Сапар Аьбдуллаев; ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиев; хIакин, жяматийсса ишккакку Султан ЦIаххаев; строитель, Гъумук зал торжеств ва гостиница буллалисса инвестор Аслан Аьлиев.
Шадлугъ тIитIлай, Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна махъсса шиннардий чIаланну хьхьичIуннай хьушиву райондалул экономика ва социал сфера, хIисав дансса давуртту дуршиву Дагъусттан Республикалул БакIчинал хьхьичIунсса проектру зузи баврил лагрулувугу.
«Хъунмур чIурчIаву дурссар аьрщарал ва хъуслил налогирттал потенциал лахъ баврий. Гьарца шяраву дуллай буссар аьрщарал ва недвижимостьрал инвентаризация. Ларгсса шинал хIасиллайн бувну, налог ратIаврил план биттур дурссар 123, 6 процентрал, август зурул 1-ннийн биттур дурссар 122 процентрал. Налогру ратIаврил план, ларгсса шинах бурувгун, лахъ хьуссар сайки шамлий ва шяраваллал бакIчитуращал цачIуну жу ляхълай буссару хьхьичI бивхьусса мурадру биттур бансса чаранну.
Цинярдагу зунттал районну кунна, жулламур районгу шяраваллил хозяйствалуха зузисса дур. Аьмсса ккаккияртту хьхьичIунсса духьурчагу, шяраваллил хозяйствалия дучIаймуниву жува махъун багьлай буру. Жунма багьлай бур шяраваллил хозяйствалул управлениялущал цачIуну ризкьи ябавриха ва аьрщарал сурсатру ишла дуллалавриха зун.
Ххуйчулийннайсса дахханашиннарду хьунни социал сфералувугу, чIаланну хьхьичIуннай хьунни цIуллу-сагъшиву дуруччаву», — увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
Шиккува ДР-лул БакIчинал вакил МахIаммадхIажи Баширхановичлухь тавакъю бувна Гъумук 13 шинай буллай лахъи лавгсса больница къуртал бан кабакьу бува тIий.
КIицI лавгуна цайми арардаву хьхьичIуннайшивуртту хьурчагу, магьирлугърал тагьар щалла цIа данну дакъашиву.
«Жунма багьлай бур цIудуккан дан буттахъал аьдатру, цила чIумал сийлуву диркIсса ва жулла райондалул магьирлугърал лажинну ккаклай диркIсса «Гъази-Гъумучи» ансамбль. Умуд бур му давриву аьркинсса методический кумаг жунма ДР-лул Культуралул министерствалулгу банссар тIисса», — увкуна райондалул бакIчинал.
Хъирив ДР-лул БакIчинал вакил МахIаммадхIажи Зайнулаьбидовлул кIицI лавгуна Лакрал райондалул бушиву авадансса ва цIанихсса тарих.
«Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину зун увкIния шихунай царагу шин лях ларгшиву къакIулли кIанттул цилакаялувшиннарал органнал давриву хьусса хьхьичIуннайшивурттахлу Респуб­ликалул БакIчинал грант къаларсъсса. Арулла шинал лажиндарай район ххюйлла лайкь хьуну дур кIилчинмур кIанттун, ларгсса шинал тIурча бувгьуссия цалчинмур кIану», — увкуна ванал.
Ва райондалул оьрмулуву хьусса агьамсса ххаришиву райондалул каялувчитуращал ва жяматращал кIидачIлачIисса ихтилатру бувуна ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Сапар Аьбдуллаевлул ва ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиевлул.
Муния махъ Юсуп МахIамма­довлул Авгъаннавусса дяъвилул иширттаву гьуртту хьусса райондалиясса чиваркIуннан дуллуна Авгъаннава совет аьрал буккан бувну 25 шин там шаврил юбилейран хас дурсса медаллу.
Ахирданий райондалул магьирлугърал зузалтрал ва Гъумучиял магьирлугърал школалул дуклаки оьрчIал ккаккан дуруна ххаллилсса концерт.
Гичча райондалул хъа­мал лавгуна дуллай-дайкъа­литIавайсса больницалул къатрачIан.